Cum ar trebui să arate o zi obişnuită pentru un credincios adevărat?

Cum ar trebui să arate o zi obişnuită pentru un credincios adevărat?” Aceasta este o întrebare pe care am primit-o pe email în această dimineaţă. Mai jos am notat, pe scurt, câteva gânduri. Mai sunt multe alte lucruri în Scriptură pe care le putem lua în considerare.

Marcu 1:35 A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.”
Psalmul 90:14 – “Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli.”

Trezeştete devreme şi izoleazăte, pentru a te ruga Domnului şi pentru a fi săturat în dragostea Lui statornică; aşa te vei bucura şi te vei veseli, nu vei mai fi deprimat şi temător. Dimineaţa trebuie să stabileşti că vei depinde în totul de Dumnezeu, altfel te vei încrede în braţul de carne” pentru a birui asupra păcatului şi vei cădea.

Psalmul 119:9 – “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.”

Psalmul 119:105 – “Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

– Veghează asupra deciziilor tale în fiecare zi, conform Cuvântului lui Dumnezeu; asigură-te că viaţa ta nu e în contradictoriu cu ceea ce Cuvântul stabileşte. Foloseşte lumina Cuvântului pentru aţi examina calea zilnic.

Proverbe 3:6 – Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”
Iacov 4:15 –  „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.”
Proverbe 16:3 – “Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile.”

1 Tesaloniceni 5:21 –  “Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.”

-Predăte voii lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Recunoaşte-L pe Domnul în toate căile tale şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Luca 9:23 – “Apoi a zis tuturor: ‘Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze’.”
1 Corinteni 15:31b – “În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte

Leapădă-te de tine însuţi. Spune Nu!” firii pământeşti şi “Da” lui Hristos. Fii un soldat bun şi împărtăşeşte suferinţele lui Hristos (2 Tim 2:3). Firea vrea să dormi şi să fii leneş; să nu fie aşa.

1 Tesaloniceni 5:18 – “Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”

Luca 10:39 – “Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: ‘Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute’. Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu,  dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua’.”

-Nu îngădui să devii foarte ocupat, încercând să obţii performanţe, în dorinţa de a căpăta bucurie. SlujeşteL pe Domnul fără o inimă plină de grijuri. Fii satisfăcut şi mulţumit cu performanţele lui Hristos în dreptul tău.

Psalmul 16:8 – “Am necurmat pe DOMNUL înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”
Isaia 26:3 – “Tu vei ţine în pace deplină pe cel a cărui gândire e aţintită asupra Ta, căci se încrede în Tine.” (traducere din limba engleză, versiunea ESV)

– Fă orice gând “rob ascultării de Hristos”, cum spune 2 Corinteni 10:5, şi aţinteşteţi mintea la Hristos, odihnindute doar în El, avându-L întotdeauna pe El ca exemplu. Vei avea tot felul de ispite dea lungul fiecărei zile, dar făL pe Domnul refugiul tău în tot acest timp.

Filipeni 2:4 –  “Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.”
Evrei 3:13 – “Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: ‘astăzi’, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.”
Evrei 10:24-25 – “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

-Nu neglija întâlnirile cu sfinţii. Când vă întâlniţi, ar trebui să vă stârniţi la dragoste şi fapte bune şi să vă îndemnaţi, astfel ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. De asemenea, reafirmăţi dragostea (2 Cor 2:8) faţă de ei, astfel ca nicio clevetire să nu fie crezută şi să nu rămână niciun loc pentru Satan, care poate crea divizări.

Coloseni 3:23 – “Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,”
1 Corinteni 10:31 – “Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”

Matei 28:19 –  “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Matei 9:38 – “Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”
Tit 2:14b – “El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”

-Du-te! – Nu îţi construi o împărăţie pe pământ, fii pregătit să pleci, nu te instala confortabil. Nu îţi irosi viaţa, ci fii plin de râvnă pentru fapte bune. Fă ucenici. Nu trebuie doar să te rogi ca Domnul să mântuiască pe cineva; ci, după ce Dumnezeu îi salvează şi revarsă în inimile lor adevărul, ucenicizează-i. Apoi roagăte ca Domnul să îi pregătească şi să îi trimită la seceriş.

Matei 6:20 –  “strângeţi-vă comori în cer

Fapte 5:42 – “Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.”
1 Corinteni 2:2“Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.”

-Nu înceta să vorbeşti despre Hristos; nu despre apologetică, ci despre Hristos. Nu mergând din uşă în uşă’ şi argumentând, ci predicăL pe Isus ca Hristosul.

Evrei 12:14 –“Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.”

-Luptă-te pentru sfinţenie, pentru a fi pus deoparte, a fi mai asemănător cu Hristos. Luptă pentru pace cu toţi şi asigură-tenu cumva să apară lăstari din vreo rădăcină de amărăciune şi să provoace tulburare.

Fapte 24:16 – “De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

-Te sileşti tu întotdeauna să ai un cuget curat? Pavel a spus în 1 Corinteni 4:4 că nu are nimic împotriva lui însuşi. În 1 Timotei 1:19 se spune că unii au respins credinţa, prin faptul că nu au păstrat un cuget curat. Te sileşti să ai un cuget curat?

Romani 8:13 – “prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.”

Romani 13:14 – “ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos

Galateni 5:25 – Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

-Fără ajutorul şi influenţa Duhului Sfânt vom fi lipsiţi de puterea necesară pentru a birui păcatul.

Luca 5:16 – “Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.
1 Tesaloniceni 5:17 –Rugaţi-vă neîncetat.

-Roagă-te dea lungul zilei. Depărteazăte de o viaţă foarte aglomerată, pentru a fi singur cu Dumnezeu; astfel încât să fii capabil să continui să lucrezi cu o inimă curată şi întreagă pentru Domnul, nu pentru tine însuţi. Trebuie să petreci mai mult timp cu Dumnezeu, nu doar de dimineaţă.

Luca 21:34-36 –“Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia… Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere…”

-Nu te lăsa distras de lucrurile pământeşti, pierzând astfel perspectiva eternităţii; sfârşitul poate veni oricând.

Matei 24:44 –“ De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
1 Samuel 20:3b –“Dar viu este DOMNUL şi viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte.

Psalmul 63:5 –“Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu.”

-Fie ca la sfârşitul zilei să fim toţi satisfăcuţi în Domnul, nu în realizările noastre, ci în ajutorul Său. Să-L lăudăm pentru ajutorul pe care ni la dat dea lungul zilei. Gândeştete la Domnul în aşternutul tău şi dă deoparte gândurile pline de temeri, lasăle asupra Sa, pentru că El îngrijeşte de tine. Întreabăte, când ajungi la finalul zilei, dacă poţi spune: Tu ai fost ajutorul meu! Poţi spune acest lucru Domnului, sau te-ai bizuit pe tine însuţi, nedepinzând de Dumnezeu? Realizezi marea ta nevoie ca Dumnezeu să fie ajutorul tău în perioade de încercare, să fie sprijinitorul vieţii tale refugiul tău?

Acestea sunt adevăruri scripturale simple. Îl rog pe Dumnezeu să le facă o realitate în viaţa noastră şi să le trăim cu consecvenţă.

 

of I'll Be Honest
San Antonio, Texas