แล้วเราจะทำอย่างไรกับพระเยซูดี

แล้วเราจะทำอย่างไรกับพระเยซูดี

คำที่ปอนทิอัส ปีลาต เจ้าเมืองโรมได้เคยพูดไว้ 2,000 ปีที่แล้วตอนที่จะตรึงพระเยซูชาวนาซาเร็ธน่าจะเหมาะสมที่จะเอามาตั้งชื่อบทความนี้ (มัทธิว 27:22) เราทุกคนต้องเผชิญสถานการณ์แบบเดียวกันกับปีลาต นั่นคือ เราจะทำอย่างไรกับต...

พระเยซูคริสต์ ครูผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นองค์พระเจ้า

พระเยซูคริสต์ ครูผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นองค์พระเจ้า

คนจำนวนมากคิดว่าพระเยซูเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ทรงสอนอะไร พระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวยิวรอคอยมากว่า 700 ปี ยอห์น 4:25-26 นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระค...

ทางเดียวหรือหลายทาง

ทางเดียวหรือหลายทาง

ศาสนาทุกศาสนาก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ? คำสอนหลักของทุกศาสนาก็คือที่มนุษย์พยายามจะไปให้ถึงพระเจ้าไม่ใช่หรือ? นี่เป็นคำถามที่คนมักจะถามคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัย และบ่อยครั้งที่การสนทนาในเรื่องนี้ไ...

ไม่มีความจริงที่แน่นอนตายตัวสำหรับทุกคนเลยหรือ

ไม่มีความจริงที่แน่นอนตายตัวสำหรับทุกคนเลยหรือ

ในยุคที่เราเรียกว่า “คนหัวสมัยใหม่” นี้ เรามักจะเจอความคิดที่ว่า “ความจริงทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน” หรือเรียกทั่วๆไปว่า “ไม่มีความจริงที่แน่นอนตายตัวสำหรับทุกคน” เราต้องเข้าใจว่าการกล่าวแบบนี้ก็ความแสดง...

คำโกหกที่นักศึกษาได้ยิน

คำโกหกที่นักศึกษาได้ยิน

คำโกหกที่ 1 คนที่จะเชื่อพระคัมภีร์ได้ต้องไม่ใช้สติปัญญาของตนเอง ความเชื่อผิดๆในยุคการศึกษาสมัยใหม่ก็คือว่า คนที่ฉลาดจริงๆจะไม่เชื่อพระคัมภีร์ แต่แท้จริงแล้วคนที่มีสติปัญญาสูงหลายๆคน ไม่เพียงแค่มองว่าพระคัมภีร์นั้นส...

ปัญหาที่แก้ไม่ตกของดาร์วิน “ความสงสัยอันน่ากลัว”

ปัญหาที่แก้ไม่ตกของดาร์วิน “ความสงสัยอันน่ากลัว”

หนังสือเรื่องกำเนิดของสปีชีส์โดยชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา และตอนนั้นเองที่ทฤษฎีวิวัฒนาการได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย อันที่จริงแล้วคนทั่วไปจะคิดว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริงของชีวิต...

คุณแย่พอหรือไม่…ที่จะมาเป็นคริสเตียน

คุณแย่พอหรือไม่…ที่จะมาเป็นคริสเตียน

พระกิตติคุณเป็นเรื่องสำหรับคนเลว พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนคนอธรรม สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาป พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด” (โรม 5:6, 1 ทิโมธี 1:15) ...

คำตอบของพระเจ้าต่อคำถามของมนุษย์

คำตอบของพระเจ้าต่อคำถามของมนุษย์

“มีหลายทางที่จะไปถึงพระเจ้าได้ไม่ใช่หรือ” ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” “พระเยซูเคยพูดหรือว่าทรงเป็นพระเจ้า” ยอห์น 10:30, 33 พระเ...

คำตอบของพระเจ้าต่อข้ออ้างของมนุษย์

คำตอบของพระเจ้าต่อข้ออ้างของมนุษย์

อิสยาห์ 59:1-2 ดูเถิด พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มิได้สั้นลง ที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ หรือพระกรรณตึง ซึ่งจะไม่ทรงได้ยิน แต่ว่าความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า...