คุณแย่พอหรือไม่…ที่จะมาเป็นคริสเตียน

คุณแย่พอหรือไม่...ที่จะมาเป็นคริสเตียน

 1. พระกิตติคุณเป็นเรื่องสำหรับคนเลว

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนคนอธรรม สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาป พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด(โรม 5:6, 1 ทิโมธี 1:15)

 1. บางคนคิดว่าตัวเองดี เขาไม่จำเป็นต้องมีพระเยซูคริสต์

มีคนชั่วอายุหนึ่งที่บริสุทธิ์ในสายตาของตนเอง แต่ยังมิได้รับการชำระล้างให้พ้นจากความโสโครกของตน” (สุภาษิต 30:12) คนทั่วไปไม่อ่านพระคัมภีร์ ไม่อธิษฐาน ไม่เคยฟังคำเทศนาเรื่องพระกิตติคุณ ไม่เคยมีเวลาที่จะฟังเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์ นี่เป็นเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองดีจึงไม่จำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด คนเหล่านี้คิดว่าเมื่อเขาตาย เขาจะถูกรับไปสวรรค์ พวกเขาไม่กังวลเรื่องความตายเพราะคิดว่ามันจะนำพวกเขาไปสู่ที่ที่ดีกว่า

 1. คนเหล่านี้โง่เขลา

  1. พวกเขาไม่เข้าใจพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม

  2. พวกเขาไม่เข้าที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย(โรม 3:10)

  3. พวกเขาไม่เข้าใจตัวเอง เขาไม่รู้ว่าจะต้องปรากฎตัวต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า และแม้แต่การดีที่มนุษย์ทำก็เหมือน “เสื้อผ้าที่สกปรก” ในสายพระเนตรของพระเจ้า (อิสยาห์ 64:6)

 2. บางคนคิดว่าเขาเลวร้ายเกินกว่าที่จะมาเป็นคริสเตียน

แต่พระเยซูทรงช่วยเฉพาะคนบาปเท่านั้น พระองค์ไม่เคยช่วยคนที่คิดว่าตัวเองดี ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ยิ่งใหญ่พอที่จะช่วยคนชั่วช้าให้รอดพ้นจากอำนาจของความบาป พระโลหิตของพระคริสต์เพียงพอที่จะไถ่โทษบาปของบรรดาชายหญิงที่ชั่วช้า พระเมตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พอที่จะไม่ปฏิเสธผู้ที่ได้ร้องขอเมตตาจากพระองค์ด้วยความจริงใจ

 1. ถ้าคุณรู้ตัวว่าแย่ ดังนั้น

ขั้นตอนที่ 1 ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะเมตตาคุณเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ (ลูกา 18:33)

ขั้นตอนที่ 2 ร้องทูลต่อพระเจ้าที่จะช่วยชีวิตคุณให้พ้นจากอำนาจและความรู้สึกผิดจากบาปของคุณ (กิจการ 2:21)

ขั้นตอนที่ 3 จำไว้ว่าคนเจ็บต้องการหมอ และคนที่ป่วยฝ่ายจิตวิญญาณต้องการพระผู้ช่วยให้รอด (มัทธิว 9:12) พระคริสต์มาเพื่อรักษาคนที่ป่วยฝ่ายจิตวิญญาณ

ขั้นตอนที่ 4 จำไว้ว่า เพราะคุณแย่ คุณจึงจำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดที่มีฤทธิ์อำนาจและพระเมตตาอย่างมาก คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพระเยซูคริสต์ เพราะถ้าพระองค์ไม่ได้ช่วยคุณก็ไม่มีใครอื่นที่จะช่วยได้ (กิจการ 4:12) คุณเองก็ไม่มีทางที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้

ขั้นตอนที่ 5 ฟังสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว “พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด(ฮีบรู 7:25)

Kirksville, Missouri