คำตอบของพระเจ้าต่อคำถามของมนุษย์

มีหลายทางที่จะไปถึงพระเจ้าได้ไม่ใช่หรือ”

ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”

พระเยซูเคยพูดหรือว่าทรงเป็นพระเจ้า”

ยอห์น 10:30, 33 พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า”

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูเป็นอย่างที่พระองค์ทรงพูดจริง”

ยอห์น 7:16-17 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “คำสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง”

พระคัมภีร์เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่หรือ”

2 เปโตร 1:16 เพราะว่าเมื่อเราได้สำแดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และการที่พระองค์จะเสด็จมานั้น เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่เราได้เห็นอานุภาพของพระองค์ด้วยตาของเราเอง

แล้วสิ่งที่ขัดแย้งกันเองในพระคัมภีร์ล่ะ”

สุภาษิต 14:6 คนมักเยาะเย้ยแสวงหาปัญญาเสียเปล่า แต่ความรู้นั้นก็ง่ายแก่คนที่มีความเข้าใจ

ทำไมถึงมีความทุกข์ยากมากมายในโลกนี้”

โรม 5:12 เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป

เป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตคืออะไร”

มัทธิว 22:37-38 พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” นี่แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่

มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีโดยธรรมชาติไม่ใช่หรือ”

โรม 3:10-12 ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย

ความดีที่ฉันทำชดเชยความบาปไม่ได้หรือ”

อิสยาห์ 64:6 ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้า พระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก ข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้ และความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม

ทำไมพระคริสต์ต้องตาย”

1 ทิโมธี 1:15 คำนี้เป็นคำสัตย์จริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด

ฉันไม่ได้รักพระเยซูมากนัก จะเป็นไรไหม ถ้าฉันจะรู้สึกเฉยๆ”

1 โครินธ์ 16:22 ถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง

ฉันต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับความรอด”

กิจการ 16:31 จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูจะรับฉัน”

อิสยาห์ 55:6-7 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ ให้คนชั่วละทิ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ

ชีวิตนิรันดร์คืออะไร”

ยอห์น 17:3 และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา

ฉันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือ”

2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

Kirksville, Missouri