Boj proti smilstvu a pornografii

Počas posledných 4 rokov alebo tak sme videli veľa mladých ľudí, v rovnakom veku ako vy, ktorí ste dnes u nás. Veľa ľudí bolo spasených, zdá sa, že Boh niečo robí medzi mladými, viete, 18, 30-ročnými, naprieč celou krajinou. Nebolo to iné ani tu v San Antoniu, videli sme Pána konať. Jednou z vecí, ktorú som si všimol, bolo to, že niektorí títo novo obrátení ľudia, niektorí títo noví kresťania, odrazu vstupujú do duchovného boja v takej miere, ktorú myslím nikdy neočakávali, keď boli spasení. A počul som kresťanských veteránov hovoriť o tom, že vstúpili do Kráľovstva a mysleli si, že to bude celé o nekonečných plneniach Duchom, o radosti a prechádzke ružovou záhradou. Kresťanský život je boj, a text, ten odrazový text, ktorým sme sa zaoberali posledné asi dva mesiace, pochádza z 1. Petrovho listu, kapitola 2, verš 11. Chcem začať dnes večer práve týmto textom. ;

    “Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, (preklad Roháček) aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši.” Existujú telesné žiadosti, ktoré vedú vojnu, to znamená, že ide o vášne, ktoré sa snažia viesť proti vám vojnu a zničiť vašu dušu. Zaoberali sme sa pýchou, zaoberali sme svetskosťou, a dnes večer začneme, pravdepodobne tri stretnutia, a toto prvé bude o smilstve. Chcem vám teraz povedať jedno – ide o samotnú povahu témy, ktorou sa dnes chcem začať zaoberať, nepoznám pozadie ľudí, ktorí sú dnes u nás ako návštevníci, a viem, na čo ste zvyknutí vy, ktorí ste súčasťou zboru. Nemám vôbec v úmysle vás dnes večer priviesť do úžasu provokatívnym jazykom, ale poviem vám jedno – chcem k vám byť totálne úprimný, a ak to mám urobiť, neviem, neviem, do akých cirkví chodíte, neviem, akých pastorov máte, ale sexuálny hriech – smilstvo – je niečo, o čom treba hovoriť. Sexuálna neviazanosť, sexuálne pokušenie, to je v súčasnosti absolútne všade, a nie je to niečo, o čom by sme chceli mlčať. Tento hriech vedie vojnu, a medzi mladými práve toto dáva ľudí dole. Tieto žiadosti vedú vojnu proti vašej duši a majú v úmysle vás zničiť. Teda, ja viem, že ich perzonifikujem, hovorím o nich ako o nepriateľovi s rukami a nohami, ktorí myslí, ale toto hovorí Biblia, toto je spôsob, akým o nich hovorí Písmo, to je spôsob, akým o nich hovorí Peter – ide v skutočnosti o žiadosť, a tieto žiadosti sú v skutočnosti v nás, ale oni hľadajú naše zničenie, sú proti našim dušiam. Bojujú proti vašim dušiam, a niečo, čo vedie vojnu proti vašim dušiam ich aj má v úmysle zničiť! Toto sú duše-ničiace žiadosti, a keď vás dostanú, zomriete! Zomriete vo svojom hriechu, pôjdete do pekla, to je tak reálne ako tento text z Písma.

    Pozrieme sa dneš večer na viacero z nich. Takže chcem k vám hovoriť úprimne, nie vulgárne, ale úprimne. Naša séria o hriechu je postavená na tomto texte z 1Pet 2:11. Verše, ktorými sa chcem dnes večer špecifickejšie zaoberať, sú z 1.Tesaloničanom 4, tak by sme tam teraz prešli. Chcem len, aby tieto verše k nám hovorili. ; “Lebo to je vôľa Božia – vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva, aby jeden každý z vás vedel zaobchádzať so svojou nádobou v posvätení a v cti, nie v náruživosti žiadosti ako aj pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nikto neprekračoval a nekoristil vo veci svojho brata, pretože je Pán pomstiteľom všetkého toho, ako sme vám už aj prv povedali a osvedčili. Lebo nepovolal nás Boh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení. Preto teda, kto týmto opovrhuje, neopovrhuje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svojho Svätého Ducha do nás.” Slová, ktorými sa dnes večer chcem zaoberať, a sami ich už vidíte, sa nachádzajú hneď na začiatku 5. verša, “nie v náruživosti žiadosti jako aj pohania, ktorí neznajú Boha…” Náruživosť žiadosti – Peter hovorí, že telesné žiadosti vedú vojnu proti nám. Tu je jedna z týchto telesných žiadostí – náruživosť, alebo chtíč. Pozrime sa teda len na tieto verše, 3 až 8. Chcem, aby ste mi pomohli definovať, čo je náruživosť alebo chtíč… Čo je náruživosť/chtíč podľa týchto veršov?

    Povedzte mi, keď sa teraz snažíme o definíciu, vy mi povedzte, čo je pravdou o žiadosti, o žiadosti chtíča podľa týchto veršov. Náruživosť, chtíč – čo je pravdou o nich? Žiadosť náruživosti podľa… čo tu Pavol hovorí? Čo hovorí Tesaloničanom? Čo je pravdou o tejto žiadosti? Ak by sme ju chceli definovať? Neovládanosť, to je ono. Vidíte, on túto žiadosť chtíča, o ktorej hovorí, že sú z nej vinní pohania, stavia do opozície voči ovládaniu. Čiže ide o stratu kontroly v sexuálnom zmysle. V podstate kontrola znamená držať sa v rámci medzí, zdržiavať sa od ich prekročenia. Pavol tu aj používa slovo “prekročiť”. Prekročiť znamená prestúpiť, je tu určitá hranica, ovládanie ma udržiava v rámci tejto hranice, keď stratím kontrolu, prekračujem ju. Čo nám ešte tieto verše hovoria? “Že taký človek nepozná Boha.” Taký človek nepozná Boha. Poviem vám, tento svet, ktorý sa zbláznil do sexu, toto je jedna z kľúčových charakteristík strateného sveta. Toto je dôkaz o tom, že nepoznáte Boha. Ak vás to prekvapuje, tak počúvajte – nemalo by, ak poznáte Bibliu. Pavol hovorí v 1Kor 6:9 “Nemýľte sa…” A prví, o ktorých hovorí, sú smilníci, cudzoložníci, homosexuáli, ľudia žijúci v nečistote, ktorí nezdedia kráľovstva Božieho. Viete prečo hovorí “Nemýľte sa”? Pretože všade naokolo behajú “duchovní” ľudia, ktorí si myslia “no ale ja chodím do kostola, ja mám Bibliu.” A po celý čas im táto Biblia hovorí, že ak žijú v smilstve, tak nezdedia Božie kráľovstvo. Čo nám tieto verše ešte hovoria, že je pravda o žiadosti chtíča? Ide o stratu kontroly. “Ide o pohŕdanie Bohom.” Ide o pohŕdanie Bohom. Môžem vám povedať, čo je skutočný problém?

    Ľudia, ktorí sú odovzdaní žiadosti chtíča, pohŕdajú Bohom. To je v podstate ono. Čo ešte tieto verše hovoria o chtíči? Pán sa pomstí. Ešte niečo? Koristenie u brata. Definitívne ide o hriech proti druhým. Dovoľte mi povedať vám dve slová, ktoré ešte nikto nespomenul. Posvätenie a česť a žiadosť chtíča je v opozícii voči obom.

    Česť Keď mladý muž alebo mladá žena, alebo aj starší ľudia, na tom až tak nezáleží, ale poviem vám toto, keď ide o odovzdanie sa sexuálnym žiadostiam, ide o úplné zneuctenie, ide o pohŕdanie, ako sme už počuli, ide o pohŕdanie Bohom, ale ide o totálne zneuctenie. Počúvajte dámy, vy viete, čo vám hovorí muž, ktorý chce s vami súložiť, ale nechce sa s vami oženiť? Hovorí vám toto: “Ja chcem použiť tvoje vlastné telo na moje uspokojenie, ale nechcem teba. Nechcem ťa celú. Nechcem mať s tebou žiaden záväzok. Len sa chcem tebou ukojiť. Ale teba v skutočnosti nechcem.” A túto realitu nemôžete nijako obísť. Muž, ktorý s vami nevstúpi do zmluvného vzťahu, ale chce s vami len rozkoš, vás nemiluje, zneucťuje vás. Jeho motívy sú totálne nečisté a hanebné. On v skutočnosti nechce vás. On vám povie, že chce. Ale potom, dámy, vy zneucťujete sami seba, pretože ste ochotné mu dať svoje telo, aby si s vami užil, v nádeji, že tým uspokojíte svoje vlastné emocionálne túžby, vaše vlastné túžby byť milované, vaše vlastné túžby po náklonnosti, a celé to tým robíte lacným. A vec sa má tak, že on vám povie čokoľvek, čo vy, o čom si myslí, že chcete počuť, aby vás dostal tam, kde budete ochotná ísť smerom, ktorý chce on, je to totálne zneuctenie. Je to totálny protiklad k posväteniu.

    Posvätenie je oddelený ľud. Je to Boh, ktorý oddeľuje ľud pre seba. Ježiš oddeľujúci ľudí pre seba. Jeho vlastný ľud, ktorý je oddaný dobrému a dobrým skutkom, čistote, oddelenosti pre Neho. A tak je chtíč zneuctením, ide o pohŕdanie Bohom. Poviem vám, toto je presne ono. Ľudia, ktorí dajú priechod svojím sexuálnym chtíčom, totálne pohŕdajú Bohom. A viete, nemyslite si…, ach, toto myslenie tak prevláda, že “No, ale však Boh vie, že ju milujem.” Alebo, ”Pán vie, že sa milujeme.” “Pán vie, že sa plánujeme vziať.” Nikdy ste nečítali Efežanom 5 alebo Kološanom 3? Je napísané, že práve pre tieto veci prichádza Boží hnev. To nie je niečo, čo by Ho tešilo. On stvoril manželstvo, aby bolo obrazom vzťahu Jeho Syna k Cirkvi, a keď toto pošpiníte, je to taká vec, že to v Ňom vyvolá taký hnev, že vás zničí. Preto Pavol hovorí, že je pomstiteľom.

    Čo znamená pomstiteľ? Znamená to, že so sebou prinesie trest. Nedíva sa na to milo. On nepovie “No, rozumiem vám ženy, že hľadáte citovú náklonnosť” alebo “Rozumiem vám muži, že potrebujete dať tomu priechod”. Toto vôbec nie je to, čo hovorí. Je to strata kontroly, je to pohŕdanie Bohom, je to zneuctenie… našich tiel. Bratia a sestry, toto je vážna vec. Je to vážna vec, a ja vám poviem toto, tu nejde len o ten samotný skutok. A teraz ma veľmi dobre počúvajte, chcem, aby ste ma všetci počuli.

    Pretože to, čo sa chystám povedať, niektorí z vás bezpochyby nepochopia alebo si to zle vyložia. Ale ja vám chcem ukázať, že to, čo hovorím, pochádza priamo z Biblie. Ježiš to povedal. Takže nechcem, aby odtiaľto dnes niekto odišiel hovoriac “No, ja neverím tomu, čomu ten chlapík verí… a ja neviem, prečo som prišiel na túto skupinku.” Pozrite, ja tu nie som preto, aby som tu presadzoval svoju agendu, ja chcem, aby ste počuli, čo hovorí Pán. Pán hovorí v Matúšovi, kapitola 5, a ak tu máte svoje Biblie, mali by ste sa na to pozrieť, toto sú vážne veci, Matúš, kapitola 5, verš 28. Viete, bratia a sestry, keď hovorím, že ide o pohŕdanie Bohom, a Pavol hovorí, že ľudia, ktorí sa takto oddávajú týmto vášňam, nepoznajú Boha, on tým nehovorí, že “no viete, pohania nepoznajú Boha a toto charakterizuje ich život, a tak keď toto robíte, konáte presne ako oni.” On hovorí, že ak toto robíte a oddávate sa tomu, tak STE jedným z nich. Preto hovorí, že Boh je pomstiteľom. On si pre vás ide. Toto je vážne. A Ježiš povedal, že nejde len o skutok – a teraz počúvajte. Matúš 5:28 – “Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.” “Ok, no a čo, veď to robia všetci. Veď ja hovorím so všetkými týmito kresťanmi okolo mňa a viem, že s týmto bojujú, a tak s tým všetci bojujeme. A koniec koncov, “Biedny ja človek!” a “Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam, lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. a keď sa pozerám okolo seba, vidím všetkých tých ľudí, ktorí bojujú presne s tou istou vecou, takže to musí byť s nami všetkými OK.” Nikdy ste nečítali, že Ježiš povedal “Málo je tých, ktorí ju (úzku bránu) nachádzajú”?

    Tá široká cesta je náboženská cesta. Len to, že možno sedíš v kostole, kde sú okolo teba ďalší ľudia, ktorí zlyhávajú a padajú v rovnakej veci ako ty, ti nedáva žiadnu istotu. V bezpečí si len v tej kategórii, o ktorej povedal Ježiš, že je v bezpečí. A Ježiš nehovorí, že ak je toto pravda v tvojom živote, že si v bezpečí. Počujte, počty ľudí neprinášajú istotu. Pravda prináša istotu. Mali by ste stáť na tom, čo hovorí Boh vo svojom Slove. Veľmi ľahko skončíte v pekle s tým davom, ak si myslíte, že počty ľudí prinášajú istotu. Ježiš povedal, že v ten deň Mu mnohí povedia Pane, Pane a On im povie, že ich nikdy nepoznal. A tak nedôverujte množstvu ľudí, keď Ježiš sám hovorí, že MNOHÍ, TÍ ĽUDIA V DAVE, v ten deň zistia, že Ježiš ich nikdy nepoznal. Počúvajte, poviem vám toto.

    To, ako ste na tom so sexuálnymi žiadosťami, doslova hovorí o tom, či je vaše kresťanstvo pravdivé alebo nie. Ježiš hovorí, že ste scudzoložili vo svojom srdci, ak ste mali len smilné myšlienky, smilné zámery. A teraz počúvajte, čo hovorí hneď potom. On tu hovorí o mužovi, ktorý používa svoje oči na chlípne obzeranie žien. A potom okamžite hovorí, “Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúp ho a zahoď od seba! Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.” Poviem vám, čo tu Ježiš hovorí, a vy jednoducho nemôžete tieto slová prekrútiť, že znamenajú niečo iné. Ak ste zapojení do smilstva, internetovej pornografie, zakázanej sexuálnej nemorálnosti, Ježiš hovorí, že to buď odseknete, alebo pôjdete do pekla. Toto je otázka života a smrti. A vy poviete “NO MOMENT, to čo je toto? Myslel som, že sme spasení skrze vieru?” Ach, veru radšej verte, že sme, ale ak je vaša viera takou vierou, ktorá neprodukuje tento druh kresťanstva odsekávania rúk a nôh, vylupovania očí, tak toto NIE JE viera, ktorá vás spasí. V žiadnom prípade. Toto Ježiš na tomto mieste hovorí. Počúvajte toto… “Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúp ho a zahoď od seba! lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni ju a zahoď od seba…” Samozrejme, On tu hovorí ilustratívne. On hovorí o veci, kvôli ktorej sa vo svojom živote podkýnate. Musíte sa tejto veci zbaviť, zriecť sa jej, vyznať a oľutovať ju ako hriech, odseknúť ju, nech je to akokoľvek radikálne. Musíte sa toho zbaviť. A ak vaša viera nie je toho schopná, tak to nie je viera, ktorá vás spasí. Počúvajte… nikdy ste nečítali, že Jakub hovorí, že aj démoni veria? Ale oni nie sú spasení! Viera, ktorá neprodukuje otvorený vojnu proti smilstvu, je vierou, ktorá vás nespasí, a hovorím to na základe autority Božieho Slova.

    Neprišiel som sem dnes, aby som vám tu prekladal svoje názory na túto vec. Toto je presne to, čo Ježiš hovorí. Ježiš hovorí, že tu je v stávke nebo a peklo. Počúvajte, ak máte ten druh viery, ktorý vám dovolí pokračovať v pozeraní porna na internete, v masturbácii a všelijakých druhoch smilstva… Ak sú tu nejakí mladí muži alebo ženy, ktorí žijú v smilstve, a tvrdíte, že ste kresťania – potrebujete sa vrátiť na samotný začiatok. Musíte začať od začiatku a činiť pokánie od začiatku, musíte sa od toho odvrátiť, musíte volať ku Kristovi, aby vás zachránil z vašej zvrátenosti, vyslobodil z hriechu, spasil vás. Nebo a peklo sú v stávke. Nie je toto presne to, čo nám hovorí Peter? Tieto veci vedú vojnu proti vašej duši – nebo a peklo sú v stávke. A ak vaša viera nie je schopná vás cez tento boj previesť… Bojová viera na spasenie je viera, ktorá zabíja hriech. Viera na spasenie je viera, ktorá zabíja chtíč. Viera na spasenie je viera, ktorá s týmto vedie vojnu, o tom nepochybujte. Treba to povedať, ako to je – toto hovorí Písmo. Tieto veci vedú vojnu proti vašim dušiam. Inými slovami, ak sa im podriadite, ak im dáte miesto, ak nebojujete, nevylupujete, neodtínate, nevediete otvorený boj… A nie vo vašej sile… “Ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť.” Toto je zapísané v Rimanom 8:13. Život a smrť, budete žiť, ak Duchom mŕtvite tieto veci. Chcem k vám byť úprimný, nechcem, aby tu bol niekto, akýkoľvek mladý alebo starší človek, ktorý tu je… Ak ste zapojení do smilstva, a môže to byť len tu hore, vaša myseľ je plná perveznosti, myslíte na zvrátené sexuálne, rúhavé, nesväté veci, vaše oči sú stále tam, kde by nemali byť, máte boje a neviete to nijako prekonať, tak počúvajte, Pavol povedal v Rimanom 6:14 “Hriech nebude panovať nad vami.” Ak ste pod milosťou a nie pod zákonom, ak ste boli skutočne spasení skrze milosť, hriech nad vami nebude panovať. Poviem vám niečo – hriešnici, a myslím tým skazených ľudí, plných všetkého možného smilstva, rôznej perverznosti, títo ľudia môžu prísť ku Kristovi a nájsť plné a hojné odpustenie. Volá sa to ospravedlnenie – hriešnik prichádza so strašným záznamom plným viny

    a Boh na základe viery tohto hriešnika v Krista úplne vymaže tento záznam. Ale niečo vám poviem. Ak sa vaša predstava o spáse končí tu, tak to nie je dobré, pretože kdekoľvek Boh prichádza a ospravedlňuje vinného hriešnika, odpúšťa mu na základe Kristovej krvi a Jeho vykupiteľského diela, ktoré vykonal na kríži, tam Boh aj prelomí moc hriechu nad hriešnikom – toto je najväčší vonkajší prejav toho, či ste boli skutočne ospravedlnení. Vec sa má takto – ja nevidím váš duchovný záznam, ja neviem, či je čistý. Vy nevidíte môj. Ja neviem, či máte odpustené hriechy. Nemáme to napísané na čele, ani vy ani ja. Viete, Biblia hovorí “NEMÝĽTE SA!” MNOHÍ SA MÝLIA, a v čom spočíva ich omyl? Nuž, všade naokolo sú ľudia, ktorí hovoria “Ja verím, ja som sa pomodlil/a modlitbu spasenia.” “Ja som vyšiel/la dopredu na evanjelizácii, raz na jednom tábore som zažil to a to.” “Ja som urobil/a to, ja som urobil/a tamto, čítam si Bibliu, chodil/a som do cirkvi.” A Biblia po celý čas hovorí, že ak tvoj život nie je radikálne premenený, tam, kde je moc hriechu zlomená – NEMÝĽTE SA – realita čistého záznamu neexistuje, ak nie je vidno žiadne prejavy premeneného srdca.

    Pokiaľ sa váš prístup k sexu v určitom bode radikálne nezmení, pokiaľ sa vaša nečistota a skazenosť – a myslím to prakticky – radikálne nezmení a moc hriechu nad vami nie je zlomená, nemýľte sa. Pozrite – k tomu právnemu vyrovnaniu účtov nedošlo, pokiaľ váš život nebol aj v praktickom zmysle premenený Božou mocou, ktorá je tak evidentná v Písme. Počúvajte toto, Rimanom 8:13 “Ak žijete podľa tela, zomriete.” Vy poviete “čo to znamená žiť podľa tela? Nuž, v Galaťanom 5:19 Pavol hovorí, že skutky tela sú zjavné. A ktorú sú hneď prvé na zozname? Cudzoložstvo a smilstvo. Ktoré nasledujú hneď po nich? Nečistota a zmyselnosť. Všetky tieto skutky tela priamo ukazujú na to, o čom hovoríme. A on hovorí toto: “Ak žijete podľa tohto, zomriete.” Ale niekto príde a povie “No hej, ale ja som bol spasený vierou.” “Čo teraz hovoríš, že ak upadnem do smilstva, tak stratím spasenie?” Nie, o tom vôbec nehovorím. Hovorím o tom, že tvoje spasenie nebolo od začiatku skutočné. Hovorím, že nebolo skutočné, hovorím, že za čokoľvek si to považoval, nebolo to biblické spasenie. Počúvajte, v súdny deň prídu k Ježišovi mnohí ľudia a povedia

    “Pane, Pane, či sme nerobili toto a či sme nerobili tamto?” On im potom povie “Nikdy som vás nepoznal, vy páchatelia nezákonnosti” alebo “vy páchatelia neprávosti”. Takže pochopte, ak moc nezákonnosti a moc neprávosti nebola nikdy vo vašom živote zlomená, je to to najväčšie svedectvo o tom, že vás Ježiš nikdy nepoznal. Ak budete žiť podľa skutkov tela, ZOMRIETE. Ale ak Duchom – ach nie vo vašej vlastnej sile, ale ak v moci kríža, v moci Ducha Božieho uvoľnenej vierou v Krista, ak touto nadprirodzenou, premieňajúcou, znovuzrodzujúcou mocou kriesiacou zo smrti do života, ak TOUTO MOCOU mŕtvite tieto veci… Počujte, ja nehovorím to, že od prvého dňa, v ktorý skutočne uveríte

    nebudete mať nikdy žiadne boje, žiadne pokušenia, že nebude viesť vojnu. Počúvajte, keď Božie Slovo hovorí, že tieto veci vedú vojnu proti vám, znamená to, že od prvého dňa viery až po váš posledný deň na tejto zemi ste proti týmto veciam v totálnej vojne. Vylupujete tieto veci, umŕtvujete, vediete vojnu, zabíjate tieto veci v moci Ducha Svätého. Je to totálna vojna: pozrite, niektorí ľudia to zle chápu a hovoria “Aha, takže keď sa staneš kresťanom, hriech v podstate nemá žiadnu vládu…” “Inými slovami, úplne to prestane.” Nie, kde je napísané, že hriech nemá vládu, znamená to, že vás neovládne, neznamená to, že nebude proti vám viesť vojnu. A o všetko budete musieť bojovať v moci Svätého Ducha. Nie, pôjde o totálny boj. Čo keď spadneme? Budú dni, kedy spadnete, ale sme vo vojne. Ale budete získavať územie, môžete prísť na bojisko a môžete spadnúť, ale nakoniec to bojisko získate, pôjdete dopredu, vo vašom živote bude vidieť napredovanie. Práve preto, lebo vás hriech nemôže ovládnuť, pôjdete dopredu. Neexistuje taká viera na spasenie, skutočná viera, Bohom daná viera, skutočná viera, ktorá vedie do neba, ktorá nevedie totálnu vojnu proti žiadostiam smilstva. Počúvajte, v moci kríža je moc toto prekonať.

    Je tu táto moc, nie je to beznádejný boj. Ale ak ste spútaní v reťaziach, nikdy sa nebudete schopní odpútať. Nech sa deje čokoľvek, stále ste otrokom. Otroci hriechu nie sú otrokmi Krista. Hľadajte Pána, dokiaľ sa dáva nájsť. V Ňom je moc. V Ňom je moc zabíjajúca hriech, uzdravujúca moc.

    Ľudia, to, čo hovorím, je, že tento boj nie je voliteľný. Mnoho ľudí si dnes v podstate myslí toto: “No super, všetko, čo musím urobiť, je uveriť, a som tam!” “Čo sa týka môjho posvätenia, no, to je tak nejak voliteľné.” “Nejak tak, že čím viac dobra urobím, tým väčšiu odmenu získam.” “Ale nech je toto ako chce, ja som bola spasená vierou.” “Takže hej, stále síce spím so svojím priateľom, ale…” “NEMôŽEŠ MA SÚDIŤ, nesúďte, aby ste neboli súdení!” Ach nie, Ježiš ťa môže súdiť a Boh je pomstiteľom, a On sa na tebe pomstí. A keď hovorí, že tí, ktorí sa oddávajú žiadostiam chtíča, nepoznajú Boha, keď Ježiš hovorí, že je lepšie si vylúpnuť oko, ako skončiť v pekle s obidvomi, môže to povedať, On má autoritu takto súdiť, a je to aj presne to, čo hovorí, a tak byť tebou, tak tu tieto hry nehrám. Neberte toto ako nejakú hru. Tento boj nie je voliteľný, počúvajte… Dobre si to zapíšte, neexistuje viera, ktorá zachraňuje od Božieho hnevu, ak vás táto viera nevyslobodí spod moci smilstva. Dobre si to zapíšte. Smilníci nepoznajú Boha. Počúvajte, počúvajte ma veľmi pozorne, pretože toto je srdce celej veci.

    Smilníci nepoznajú Boha, to je to, čo Pavol hovorí v 1. liste Tesaloničanom 4, nie? Ľudia, zbadali ste to vôbec? Oni nepoznajú Boha. Vy poviete “No, ale ja viem o Bohu.” Ale o tom sa tam nehovorí. Nehovorí sa tam o tom, že oni nevedia nič o Bohu. Je tam napísané, že Boha nepoznajú, a v tom je veľký rozdiel. Ježiš povedal v Matúšovi 7, že keď povedia Pane, Pane, PANE, PANE, On im povie “Nikdy som vás nepoznal.” Ježiš vEDEL O NICH všetko, pretože ich označuje za páchateľov neprávosti, On o nich vedel všetko, ale ich nikdy nepoznal. Vy poviete “Ale v čom je ten rozdiel?” Vedieť o niekom znamená poznať určité fakty, ale poznať v biblickom zmysle – Adam poznal Evu a ona počala – ide o niečo veľmi intímne. Keď Ježiš niekoho pozná, spomeňte si, čo sa píše v Efežanom 5, keď On niekoho pozná, je to Jeho Nevesta, je to Jeho Cirkev, je to Jeho Telo. Manželia milujte svoje manželky tak, ako Kristus miloval svoju Cirkev. On pozná svoju Cirkev intímne. Nepoznať Boha znamená nemať s Ním žiadny intímny vzťah. Títo ľudia Ním pohŕdajú, zneucťujú Ho, nepoznajú Ho. Tí z vás, ktorí poznáte svoje Biblie.

    V Matúšovi 13:44, viete, čoho obraz tu máme? Muž kráča cez pole a nájde poklad takej hodnoty, že ide a predá všetko, čo má, aby mohol mať ten poklad. Môžem vám povedať, o čom je toto poznanie? Je to o tom, že tento človek si uvedomí, že objavil poklad, ktorého hodnota presahuje úplne všetko, a on týmto pokladom nepohrdne, on vie, je presvedčený – toto chcem viac ako čokoľvek iné. Viete, keď príde chalan a je schopný zneuctiť mladé dievča v smilstve, pohrdnúť Bohom, ktorého nikdy nenašiel… je to jedno z najväčších znamení, že nikdy nespoznal to, že Kristus má väčšiu hodnotu ako čokoľvek iné. Vy viete, čo sa stane človeku, ktorý nájde Krista a vie… Hovorím vám, on vidí a vie, čo našiel. Doslova pôjde a zbaví sa všetkého, čo má, vrátane smilstva. Povie “ja chcem toto viac ako chcem to dievča.” “Chcem to viac ako sexuálnu rozkoš.” “Chcem to.” Počúvajte, je veľký rozdiel medzi žiadosťami chtíča a pohlavnou túžbou.

    Pohlavná túžba realizovaná v manželskej posteli je počestná. Hovoríme tu o tom, čo je nemorálne. A človek sa zbaví všetkého, čo je pohrdnutím Kristom, keď vie, že v Kristovi je oveľa väčšia nádhera. Počúvajte, toto je jadro celej veci, Keď muž alebo žena nájde Krista, keď v Ňom uvidí slávu a nádheru, keď povie “áno, toto chcem viac ako čokoľvek iné”, tak potom povie “nechcem robiť nič, čo by Ho zarmútilo, nechcem nič, čo by od Neho oddeľovalo.” “Áno, je vo mne pohlavná túžba, ale moja túžba po Ňom je väčšia.” “A tak sa budem ovládať, Pane, pomôž mi zostať pod kontrolou.” “Ja nechcem Tebou pohŕdať a nechcem robiť nič, čo by narušilo moje spoločenstvo s Tebou.” “Si pre mňa úplne nádherný a moje srdce Ťa chce, túži po Tebe, volá k Tebe.” “Ja chcem hľadať Boha z celej sily, chcem Ťa nájsť, chcem sa s Tebou stretnúť.” “Chcem pre Teba žiť, chcem, chcem, si pre mňa všetkým. A som ochotný/á predať všetko, aby som mal Teba.” Keď je napísané, že nepoznajú Boha, znamená to, že sa nikdy nedostali k tomuto. Ak vaše kresťanstvo neviedlo k tomu, že ste sa zamilovali do Ježiša Krista, tak Ho nepoznáte a On nepozná vás.

    To ale neznamená, že situácia je beznádejná. Znamená to len, že to, čo máte, nie je to pravé. Ach, keď človek nájde Krista ako poklad nad všetky poklady, nebude sa držať ničoho a nikoho iného. Počúvajte, keď sa niekto zamiluje do Krista… …strach z pekla je veľmi reálny, a Ježiš naň poukazuje, hovorí, že je lepšie amputovať, ako skončiť v pekle… ale keď prídete k poznaniu Krista, spoznáte Ho intímne a zamilujete sa do Neho, potom najväčším žiaľom nie je hrôza pekla, najväčší žiaľ je vtedy urážka Toho, ktorého milujete. Vypadnúť zo spoločenstva s Kristom, keď sa stiahne, keď sa na nás už neusmieva. Keď Ho urazíme, ach bratia, koľkí z nás… Keď nás Boh spasil, a my sme zakopli a spadli do nejakého smilstva, a najväčší žiaľ nebol “ach nie, teraz pôjdem do pekla”, ale slzy tiekli preto, lebo sme vedeli, že sme urazili Pána, po tom všetkom, čo pre nás vykonal na tom kríži, po tom všetko, čo musel znášať, Syn Boží trpel muky a trápenie v mojom mene, a ja idem a spácham niečo takéto. Naše hlavy sú zvesené v žiali kvôli Jeho veľkej láske k nám. A skutočnosť, že my sme považovali túto lásku za tak lacnú, že sme urobili toto… Ach, keď poznáte Krista, myslím, keď skutočne hlboko poznáte Krista, tak poznáte Boha, milujete Boha, zistili ste, že Božia sláva vyžaruje z tváre Ježiša Krista. A prišiel moment, keď ste toto zhliadli a povedali “áno, to je to, čo chcem!”

    Potom nie je ľahkou vecou posadiť sa pred počítač a masturbovať pred pornografiou. Pre človeka je ťažké toto urobiť, keď rozmýšľa: “Ako sa môžem ísť dnes večer modliť a mať spoločenstvo s Kristom? On tam nebude, potom, čo som toto urobil. Toto sa vôbec nestane ľahkou vecou. Hovorím vám, že toto je to, o čo tu naozaj ide. A ak vaša viera neprodukuje takúto reakciu, nemá žiadnu cenu.

    Nemá. Je to otvorená vojna, totálna vojna, kvôli Tomu, ktorého milujeme. Totálna vojna, pretože už viac nepohŕdame Bohom, ale Ho uctievame. Ctíme si Jeho prikázania, ctíme si spôsob, ktorým nás utvoril. Ctíme si sex, ktorý je dobrý, v rámci manželského lôžka. A mimo neho je skazený. Totálne prevrátenie toho, ako ho Boh stvoril. Toto je našou prvou návštevou tejto témy, no ja si myslím, že toto je jej jadrom.