Boží hnev je proti hriešnikovi

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

A ak niekedy poviete ľuďom, že Boh necíti ukrutný hnev voči hriešnikovi, nielen voči hriechu, ale aj voči hriešnikovi, tak im klamete. Pretože ja nenachádzam verše hovoriace o tom, že Boh vylieva hnev na hriech. To je čo?

Ako môžete vyliať hnev na hriech? Kde je? Počúvajte toto. Poviem vám len päť veršov, ktoré hovoria o Božom hneve. A vy mi povedzte, kto sú prijímatelia tohto hnevu. – “Nebudeš trápiť niktorú vdovu ani sirotu. Keby si ju trápil, sirotu, vtedy vedz… že ak bude kričať ku mne o pomoc, istotne počujem jej krik, a rozpáli sa môj hnev, a pobijem vás mečom.” – “A keby ste ma ešte ani vtedy neposlúchali a išli by ste proti mne čelom, vtedy pôjdem i ja proti vám čelom v prudkom hneve” – “…lebo je veľký hnev Hospodinov, ktorý je zanietený proti nám, pretože nepočúvali naši otcovia na slová tejto knihy, aby boli robili všetko tak, ako nám je predpísané.” Ezdráš 8:22 – “…ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, …a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú.” Žalm 21:9 – “Nájde tvoja ruka všetkých tvojich nepriateľov; obrátiť sa proti nim. tvoja pravica nájde tých, ktorí ťa nenávidia. Učiníš ich, že budú ako horiaca pec, keď príde čas tvojej tváre, Hospodin ich pohltí vo svojom hneve a žrať ich bude oheň.” Ľudia, Jeho hnev je namierený proti hriešnikom, nielen hriechu.

Poviem vám aj niečo iné o Jeho hneve. Je strašný. Nedá sa to povedať inak, Jeho hnev je nekonečne hrozný. Tak často je pripodobňovaný ohňu, a na rôznych miestach pitiu kalicha. Dokonca aj usadeniny na dne kalicha, čo je myslím obraz toho, čo Kristus prežíva, keď je v Getsemanskej záhrade. Ak by to bolo možné, modlil sa ku svojmu Otcovi, že by odišiel od Neho ten kalich, kalich Božieho hnevu. Ale častejšie ako čokoľvek v Biblii; Veď povedzte sami. Počúvajte toto. Sami počujte, k čomu je tento hnev pripodobnený, – “Vypustil si svoj rozpálený hnev, ktorý ich strávil ako strnište.” – “Avšak Hospodin sa už neodvrátil od pále svojho veľkého hnevu” Žalm 21:10 – “Učiníš ich, že budú jako horiaca pec, keď prijde čas tvojej tváre, Hospodin ich pohltí vo svojom hneve, a žrať ich bude oheň.” Izaiáš 66:15 – “Lebo hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy budú jako víchrica, aby odplatil v prchlivosti svojím hnevom a svojím žehraním v plameňoch ohňa.” Jeremiah 4:4 – “Obrežte sa Hospodinovi a odstráňte všelijakú neobrezanosť svojho srdca, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, aby nevyšla moja prchlivosť ako oheň a nehorela, takže by nebolo toho, kto by uhasil, pre zlosť vašich skutkov.” Ezechiel 21:31 – “ohňom svojej prchlivosti budem duť na teba” Ezechiell 38:19- “v ohni svojho prudkého hnevu” Jeremiáš 17:4 – “lebo ste zanietili oheň v mojom hneve, ktorý bude horieť až na veky.” Izaiáš 30:30 – “s búrlivosťou hnevu a s plameňom zožierajúceho ohňa” – “Lebo oheň sa roznietil mojím hnevom a bude horieť až do najhlbšieho pekla a požerie zem i jej úrodu a zapáli základy vrchov, takže budú horieť plameňom.” – “lebo vtedy vzplanie hnev Hospodinov, a Jeho žiarlivosť na toho človeka” Ľudia, toto je jeden z najstrašnejších veršov, ktoré som kedy v Biblii čítal. Ezechiel 22:20 – “…ako sa zhromažďuje striebro, meď, železo, olovo a cín doprostred pece, aby na to viali oheň roztopiť, tak zhromaždím vás vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti a uložím a budem vás topiť. A zoberiem vás a budem na vás povievať ohňom svojej prchlivosti, až sa roztopíte prostred neho.” Viete čo? Človek toto chce ignorovať, chce na to zabudnúť, chce to potlačiť.

Človek si rád myslí “Ach no, veď môj hriech nie je tak zlý.” a “Boh nie je tak nahnevaný.” A èlovek si akosi myslí, nejako, nejakým spôsobom, že “no, aj keby bolo peklo reálne, tak tam dole budem so všetkými priateľmi.” [Ezechiel 22:20-] “A zoberiem vás a budem na vás povievať ohňom svojej prchlivosti, až sa roztopíte prostred neho.” Človek si myslí, že tomuto odolá. Ale poviem vám, keď Boh na neho zaveje hnevom svojej pomsty, s ohňom, dymom a plameňmi, človek sa okamžite poddá. Nebude v ňom žiaden boj. Podľahne tomuto hnevu. Ľudia, Boží hnev je strašný.

A poviem vám jedno, nič iné ako hriech neprináša túto Božiu vlastnosť. Hnev je spôsob, akým svätý Boh reaguje a musí reagovať na skazenosť ľudí. Ja vám však poviem tretiu vec o Jeho hneve: je spravodlivý. Počúvajte toto, Rimanom 2:5 – “Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdu Boha.” Viete, čo väčšina ľudí cíti? Oni cítia, že Boží hnev… ak je tak zlý, ako Biblia hovorí, že je, a Biblia hovorí, že je príšerný, absolútne hrôzostrašný, ak je naozaj tak zlý, človek sa na to pozrie a povie “No moment.” “Ak je to tak zlé, tak je to priveľa.” “Toto Boh preháňa.” Ľudia nedokážu pochopiť, prečo Boh tak masívne reaguje na “naše malé hriešiky.” A tak povedia “Toto nie je pravda. Toto nemá mieru.” Poviem vám niečo. Problém nie je v tom, že Boh reaguje neprimerane. Nie je to v tom, že by bol extrémny. Nie je to v tom, že by nemal mieru. Biblia hovorí, že Jeho súd je spravodlivý.

Ľudia, problém je v tom, že my podceňujeme hĺbku nášho zločinu, našej viny. My ani len netušíme o hĺbke našej viny. Problém neleží v našom neporozumení Jeho hnevu. Problém spočíva v našom neporozumení premrštenosti nášho hriechu. V tom to celé je. Boží hnev by nás nemal priviesť k predstave neprimerane reagujúceho Boha. Mal by nás priviesť k premýšľaniu o podceňujúcich, hlúpych ľuďoch. Boží hnev je opodstatnený, ak porozumieme hĺbke nášho hriechu.