Ako sa stať odpadlíkom

Kategórie: Video, Výňatky (E)
Téma:

Prvým krokom k synovi zatratenia bol apoštol. Prvým krokom k odpadlíkovi je vyznávajúci kresťan. To je alarmujúca vec, však? Vy poviete “Ale ako sa to udeje, brat Currin?” Poviem vám to v skratke. V prvom rade – v Tvojom živote príde deň, aj keď úprimne vyznávaš vieru v Ježiša Krista, v Tvojom živote príde deň, ak budeš zanedbávať Božie cesty, ak budeš odstrkovať prostriedky milosti, ako hovoril brat Paul v predošlej hodine, teda modlitbu v skrytosti a čítanie a osvojovanie si Božieho Slova, príde deň, keď sa začneš stále viac prispôsobovať tomuto svetu a už nebudeš viac usvedčený z hriechu. Boh Ťa už viac nebude znepokojovať Tvojím hriechom. Realitu tohto môžete vidieť v Efežanom, kapitole 4: Písmo tu hovorí o tých, ktorí otupeli do bezcitnosti.

Po druhé – už svoj hriech nepotláčaš. Budeš sa pozerať na veci, budeš hovoriť o veciach pred Bohom opovrhnutiahodným spôsobom. Tie veci Ťa už nebudú trápiť. Keď zhrešíš proti Bohu, už nie si usvedčený/á. Hrešíš viac a viac bez akéhokoľvek potláčajúceho vplyvu Svätého Ducha. Veľmi podobne ako Saul, ako hovorí Písmo v 1. knihe Samuelovej 13:11, keď Samuel príde a hovorí: “Čo si to urobil, že si obetoval túto obeť pred Hospodinom?” Saul povedal: “Keď som videl, že si ty neprišiel na ustanovený čas, teda som sa premohol a obetoval som zápalnú obeť.” Ľudia, od tohto dňa nevidíte Saula, že by sa musel znova premáhať, aby neposlúchol Boha.

Potom, po tretie, počúvajte pozorne: tretím krokom v tomto procese je to, že Ťa Boh nechá hrešiť a nechá Ťa myslieť si, že Ti to prechádza. Biblia hovorí v Kazateľovi 8:11: “Pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka v nich robiť zlé.

Potom nakoniec, posledné štádium, počúvajte! Boh Ťa vovedie do väčšieho pokušenia. “Čože?” Matúš, kapitola 6, verš 13, v modlitbe Pánovej Ježiš hovorí “Otče, neuvoď nás v pokušenie.” Tento výraz predpokladá, že je možné pre Boha uviesť do pokušenia. Vy poviete “Ako je to možné?” Ja som nepovedal, že Boh spôsobí, aby ste hrešili. Nepovedal som, že vás Boh bude pokúšať. “Boh nepokúša nikoho.” podľa Jakuba 1:13. Ale ja Ti hovorím, priateľu, Boh tak vycúva z Tvojho života, že to bude ako keby Ti bolo pokušenie hriechu neustále dávané na striebornom tanieri. Za účelom väčšieho a väčšieho zatvrdenia Tvojho srdca. To je hnev opustenia.

Už roky chodím na konferencie ako je táto. Ľudia na ne prichádzajú s takým hladom. Tak zdanlivo senzačný apetít po pravde a poslúchaní Boha. Ale viete čo? Je to smutné, ale na takomto mieste, potenciálne, môžete sedieť vedľa jedného z najväčších odpadlíkov, akého svet kedy poznal. Čo urobíš s tým, čo si počul/a?