Čo sa stane s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma: , ,

Pravda číslo 1: Všetci ľudia poznajú Boha Otca. Všetci ľudia majú poznanie Boha Otca. Pavol vo svojich úvodných slovách stavia scénu a vo verši 18 začína hovoriť o „Božom hneve, ktorý sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu,“ – počúvajte, čo ten verš hovorí, „je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky.“ A potom vo verši 21 hovorí, „Pretože poznajúc Boha…“ Fundamentálny predpoklad – Boh zjavil samého seba všetkým ľuďom. Každý človek na tejto planéte, či už ide o človeka v africkej džungli, ázijskej dedine, Eskimáka v zabudnutej tundre, všetci ľudia majú poznanie Boha Otca – toto poznanie je jasné a dostačujúce, takže všetci ľudia sú bez výhovorky. Fundamentálna pravda číslo 1.

Pravda číslo 2. Všetci ľudia odmietajú pravé poznanie Boha. „Pretože poznajúc Boha,“ hovorí verš 21, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i plazov. Preto ich tiež aj Boh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou…“ Títo ľudia vymenili pravdu o Bohu za lož. A toto sme my. „Radšej sťa Boha ctili a slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen.“ Odmietli Boha Otca. A toto je prirodzený stav každého jedného z nás. Nás v tejto miestnosti, ľudí v Afrike, Ázii, na Strednom Východe, v Austrálii – všetci sme odmietli Boha Otca. Pamätám si, ako som o tejto otázke hovoril so skupinou vysokoškolákov a jedno dievča mi položilo otázku: „A čo Aztékovia?“, povedala, „Aztékovia nemali Bibliu, ale urobili to najlepšie, čo mohli, s tým, čo mali. Áno, možno uctievali slnko, a nazývali ho „slnečný boh“, ale to bolo to najlepšie, čo mohli, s tým, čo mali. Nie je to dosť dobré?“ A ja si myslím, že je to dobrá otázka. No realita je taká, a Pavol to tu hovorí veľmi jasne, že to absolútne nie je dosť dobré. To je práve jadrom toho, čo sme my všetci urobili – my sme vzali stvorené veci a uctievali ich miesto Stvoriteľa. Modlárstvo nie je dosť dobré pred Bohom celého vesmíru. Všetci ľudia odmietajú pravé poznanie Boha.

A to nás privádza k pravde číslo 3: Na tomto svete niet jediného nevinného človeka. Ked čítate cez Rimanom 1:18 až 2:16, vidíte obvinenie pohanov, ktorí nemajú Zákon, a takmer môžete počuť, ako kresťania židovského pôvodu hovoria „amen“ na každý jeden riadok. Ale len dovtedy, kým Pavol nepríde k veršu 17, kde hovorí, „Ale ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon a chváliš sa svojím vzťahom s Bohom“ – a potom zatvorí ústa im. A potom, v kapitole 3, verš 9 až po verš 20, Pavol prichádza s bodavým obvinením, v ktorom zo Starej zmluvy vyťahuje pasáž za pasážou a ukazuje, že „niet jediného človeka, ktorý by bol spravodlivý, ani jedného, niet toho, kto by rozumel, kto by vážne hľadal Boha, všetci sa odchýlili, napospol sa stali neužitočnými, niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.“

Takže, vec sa má takto. Ak by ste sa ma opýtali, „David, čo sa stane s nevinným človekom v Afrike, ktorý nikdy nepočul evanjelium?“ Nikdy nepočul evanjelium. A moja odpoveď, na základe toho, čo verím, že Božie Slovo veľmi jasne učí, by bola, že tento človek by nepochybne šiel do neba. Bez akýchkoľvek pochybností. Strávil by večnosť v nebi. Napriek tomu, že nikdy nepočul evanjelium. Jediný problém je v tom, že tento človek NEEXISTUJE. Čo sa stane s nevinným človekom v Afrike? Pretože presne takto býva táto otázka najčastejšie formulovaná. Realita je však taká, že v Afrike niet jediného nevinného človeka. Ak by boli nevinní, vôbec by nepotrebovali počuť evanjelium! Dôvod, pre ktorý potrebujú počuť evanjelium, je ten, že práve v tomto momente stoja vinní pred svätým Bohom! A práve preto im evanjelium prinášame. Stále ste so mnou? Videl som, aký pohľad ste na seba hodili – ten pohľad hovoril, „Tohto chlapíka za chvíľku ukameňujú.“ My túto otázku v našej zaujatosti neustále stáčame smerom k nám a preč od Božej svätosti a hľadáme príležitosti, ako ukázať na Božiu nespravodlivosť. Skutočnosť je však taká, že každý jeden človek v tejto miestnosti je vinný pred svätým Bohom, nekonečne vinný pred svätým Bohom! Na tomto svete neexistujú nevinní ľudia.

Čo nás privádza k pravde číslo 4. Všetci ľudia – všetci ľudia – sú odsúdení pre odmietanie Boha. Rimanom 1:18 až 3:20 je asi najdepresívnejšia pasáž v celej Biblii. Ľudská skazenosť je tu v každom verši. A Pavol to sumarizuje v Rimanom 3:19 a hovorí, „Všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu.“ Nikto, hovorí Pavol, nebude ospravedlnený pre dodržiavanie Božieho zákona, pretože skrze zákon poznáme, čo je hriech. Inými slovami, všetci sme odsúdení, a každá naša snaha, každá naša „dobrá“ snaha odvrátiť toto naše odsúdenie, nás tlačí do ešte hlbšieho odsúdenia. Naša najlepšia snaha pre nás znamená len väčšie odsúdenie. Teraz – v tomto bode by sme sa mali zamyslieť nad veľmi bežnou predstavou, a to nielen v našej kultúre, ale aj v našich zboroch. Existuje totiž predstava, že ak ľudia nikdy nepočuli evanjelium, tak potom by Boh určite nedovolil, a už vôbec by ich aktívne neposlal, do pekla. A kedže nikdy nepočuli, tak na základe tohto faktu nemôžu byť braní na zodpovednosť, a teda pôjdu do neba. Ide o predstavu, ktorá si vo svojom jadre myslí, že kedže títo ľudia nepočuli, tak by mali dostať niečo ako voľný lístok do neba. Zamyslite sa však nad tým. Ak by to bola pravda – a ja v Písme nevidím jediný dôkaz o tom, že by bola, ale čisto na praktickej úrovni – ak by mali títo ľudia garantované nebo len preto, že nikdy nepočuli evanjelium, tak potom čo je tá najhoršia vec, ktorú môžeme urobiť pre večnosť ich duší? Priniesť im evanjelium! „No ďakujeme pekne za váš misijný týždeň! Mali sme sa fajn, boli sme na ceste do večnosti s Bohom, kým ste sa tu neukázali vy so svojou medzinárodnou misijnou radou a všetko ste to neobrátili hore nohami!“ „Neposielajte už ďalších misionárov!“ Je zjavné, že táto predstava znamená podkopanie absolútne celého evanjelizačného úsilia cirkvi. Dokonca aj tu, v našej krajine, choďte na vysokoškolské internáty a nevyhnutne stretnete zahraničných študentov, ktorí majú len veľmi malé alebo žiadne poznanie evanjelia. Predstavte si, že by ste k jednému z nich pristúpili a opýtali by ste sa ho, „Počuli ste už evanjelium, počuli ste o Kristovi?“ A on by sa na vás pozrel a povedal by „Nie“. A ak veríte, že tento človek ide do neba presne pre túto skutočnosť, že nikdy nepočul, čo by ste mu povedali? „Ak by sa vám niekto snažil evanjelium povedať, strčte si prsty do uší, začnite kričať a utekajte.“ Táto predstava úplne míňa biblickú pravdu…