Ježiš zomrel!

Kategórie: Mixy kázní (SJ), Video
Téma:

On zomrel! Otec dal svojho Syna. Keď hovoríš veci ako “Ježiš zomrel,” nemal/a by si sa na moment zastaviť alebo… niečo podobné? Pozri, On zomrel. On naozaj zomrel. A bola to Jeho krv vyliata na tom kríži, a to je jediný dôvod, prečo môže byť ten čierny hnus tvojho hriechu obmytý. Tá krv na tom kríži. Zabitie Božieho Syna.

A tento Človek, tento Boh, tento Človek, Kristus Ježiš vstal z mŕtvych. A na 40-ty deň bol vzatý do neba, aby sa posadil po pravej ruke svojho Otca, a po prvý raz v celej histórii histórií pristúpil človek k bránam neba a zvolal to, čo vidíme tu vo verši 7 (Žalm 24): “Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy.” A celé nebo za tými bránami zostalo v totálnom šoku a tichu a úžase. Nakoniec jeden odvážny zdvihne svoju hlavu a začne hovoriť: “Kto je to ten Kráľ slávy?” (verš 8) Kto má tú ODVAHU hovoriť k týmto bránam? Žiaden človek sa nikdy neodvážil prísť tak ďaleko ani položiť ruku na závoru tejto steny. Kto je to ten Kráľ slávy?

A potom zrazu Pán, Mesiáš, Kristus, Syn Boží, Človek pre nás, zvolá: “Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina.” “Pozdvihnite, brány, svoje hlavy a pozdvihnite ich, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy!” A po prvý raz vôbec sa tieto brány otvorili pre človeka. On vošiel skrze tieto brány a všetko, čo bolo kedy stvorené, padlo na svoju tvár. “Všetka sláva moci mena Ježiša Krista, nech anjeli v pokore padnú, nech prinesú kráľovský diadém a korunujú Ho Pánom všetkého.” “Korunujte Ho mnohými korunami, tohto Baránka na tróne.”

A ja Ho môžem vidieť, ako potom kráča k svojmu Otcovi SMELO, bolo to Jeho právo, ako stúpa po schodoch tohto trónu, pri ktorom Šalamúnov trón vyzerá ako papierová atrapa, a posadí sa naň bez toho, aby si pýtal dovolenie. A pozrie sa na svojho Otca, nie spýtavo, ale ako potvrdenie, a povie: “Otče, je dokonané!” A Otec hovorí: “Synu, je skutočne dokonané.” Pánom i Kristom všetkých učinil Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.

Ani nepomysli na to, že ťa vyzvem, aby si učinil/a Ježiša Pánom svojho života, to je tá najabsurdnejšia vec, akú by som ti mohol povedať. Ježiš Kristus JE Pánom tvojho života. Či Mu slúžiš alebo nie, či Mu žehnáš, zlorečíš, či Ho nenávidíš alebo miluješ, On je Pánom tvojho života, pretože Boh Mu dal Meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa pred menom Ježiša Krista sklonilo každé koleno a každý jazyk vyznal, že On je Pán. Niektorí z vás tak učinia pre milosť, ktorá vám bola daná, a ostatní sa sklonia, pretože ich kolenné kĺby budú zlomené Tým, ktorý vládne nad národmi železným prútom (Žalm 2:6-9). Ja sa nebudem ospravedlňovať za TOHTO Boha Biblie. Pochádzam z dlhého rodu mužov, väčšina z nich je pochovaných, no všetci z nich boli prijatí do slávy, ktorí nerozmýšľajú nad názormi ľudí ani nad cestou, ktorou bude kráčať zvyšok evanjelikálneho spoločenstva.

Chcem, aby ste vedeli, že je Boh na nebesiach, a On je hodný všetkej chvály a slávy a uctievania, a On toto všetko od vás POŽADUJE. A On to učinil možným v Jeho sláve, v Jeho láske, aby si ty mohol/la k Nemu prísť, a On volá: “Všetci, ktorí sú smädní, prídite a pite, všetci, ktorí ste hladní, prídite a jedzte. Prečo vynakladáte peniaze na to, čo nenasycuje? Prídite a ja vás napojím,” On hovorí. Víno a mlieko. Na základe verných milostí Dávidových vám učiním dobré. Pretože moje cesty nie sú vaše cesty, moje cesty sú vyššie ako vaše. Ako semeno rastie, pretože je zalievané vodou, Moje Slovo, Môj prísľub nezlyhá.” (Izaiáš 55:1-3, 8, 10-11) On prikazuje každému v tejto miestnosti, aby činil pokánie a veril evanjeliu (Marek 1:15), aby ste Ho hľadali, dokiaľ je Ho možné nájsť (Izaiáš 55:6)

“Brat Paul, môžem byť spasený/á?” Ja neviem. Dovoľ mi spýtať sa ťa toto: Možno si sem dnes večer prišiel/la, prišiel/la si, niekto ťa pozval, a celý čas si sa pozeral/a na hodinky a myslel/a si na jedinú vec: “Kedy sa to už skončí?”, tvoja myseľ sa túlala kade-tade, bolo ti to úplne jedno, Kristus pre teba nič neznamená, o nič viac, ako keď si vstúpila do tejto miestnosti, tak moja odpoveď pre teba je “Nie, nemôžeš byť spasený/á.” Aspoň nie teraz. Pretože nemáš vo svojom srdci žiadne pokánie, žiadnu zlomenosť nad hriechom, žiadnu zlomenosť nad cenou, ktorá bola zaplatená, aby si ty mohol/la žiť.

Ale možno hovoríš “brat Paul, ja som dnes večer prišiel/la, a nemal/a som v úmysle nič počúvať.” Ale možno počas uctievania sa Boh dotkol tvojho srdca a začal/a si premýšľať nad večnosťou, a možno potom, ako si počul/a kázané evanjelium, uvedomil/a si si svoj hriech a svoju skazenosť pred svätým Bohom, a keď si počul/a o Kristovi, tvoje srdce poskočilo radosťou, a povedal/a si si “Ja som to najskazenejšie zo stvorení, je pre mňa nejaká nádej?” ÁNO, je pre teba nádej! Máš pokánie, teda aspoň jeho zárodok, vo svojom srdci, a teraz ti chýba jediná vec: Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený/á! (Skutky 16:31) Budeš spasený/á! Budeš spasený/á. Lebo každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. (Skutky 2:21, Rimanom 10:13) A zo všetkých tých, ktorí v Neho uverili, niktorý nebude zahanbený (1 Petrov 2:6, Rimanom 9:33, 10:11).

Ale vedz toto – hodiny tikajú a čas letí a smrť a peklo sú stále bližšie. Kristu sa vráti. Ľudia mi hovoria “Mne je to jedno, On sa nevráti ani za 1000 rokov.” Možno je to tak, ale TY budeš, možno za 25, 50, 60 rokov každý v tejto miestnosti Ho uvidí. Buď pôjdeš ty k Nemu, alebo sa On skôr vráti, v skutočnosti je to úplne jedno. Podstatné je, že Ho uvidíš, budeš pred Ním stáť. On ide, a keď On príde, bude to nádherné a absolútne desivé zároveň.

Ako jeden kazateľ povedal: “Mám dobrú a zlú správu. Tá dobrá správa je, že Boh je tu. Tá zlá správa je, že Boh je tu.” Záleží len na tom, na ktorej strane čiary stojíš ty. On príde, On pretrhne oblohu a tí najväčší a najmocnejší z ľudí a všetky ich armády pri jedinom pohľade na Toho, ktorý ide na tom koni, budú kričať na vrchy, aby ich pochovali. Viete, musíte pochopiť, že Jeho zvrchovanosť a moc je taká, že On tróni nad všetkým s absolútnou zvrchovanosťou. A keby sa celý stvorený vesmír, anjeli a ľudia, démoni a diabli, všetci obrátili proti Nemu v boji, nemali by viac sily, ako keby proti Nemu stál ten najslabší z nich. Mali by asi toľko sily ako roztoč trieskajúci si hlavu o kus žuly. Budeš súdený/á, a ak tvoje meno nie je napísané v Baránkovej Knihe života, budeš nájdený/á nedostatočný/á, a budeš hodený/á do pekla. A never tej hlúposti, ktorá hovorí, že nebo je nebo, lebo je tam Boh, a peklo je peklo, lebo tam Boh nie je. Nie priateľu, peklo je peklo, pretože tam Boh JE. Peklo je čistý plameň hnevu a spravodlivosti Božej. Či si nečítal/a, “…a budú sa mučiť pred Baránkom, a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov”? (Zjavenie 14:10-11) Nie je to diabol, ktorý vládne nad peklom. Je to Boh, ktorý vládne nad peklom. (Zjavenie 1:18) Ty povieš “No ale ja som nikdy nič také nepočul.” Ja viem, a v tom je tvoj problém. V tom je presne tvoj problém. Čiň pokánie, ver evanjeliu.

Najlepšia vec, ktorú môžem ja pre teba teraz urobiť, je odvrátiť ťa od ľudí a obrátiť ťa k Bohu. Hľadaj Pána, kým ťa nespasí. Hľadaj Pána. Volaj k Nemu. Ver v Neho. Ale vedz toto, ak sa dnes večer niečo stane v tvojom živote a ty uveríš, že ťa Boh spasil, chcem, aby si niečo vedel/a. Istotu v tom, že ťa Boh spasil, ti nemôže dať len dnešný večer. Pretože ak si myslíš, že ťa Boh dnes večer spasil, ale potom odídeš z tejto zborovej budovy a nezačneš sa meniť, a nezačneš rásť v milosti, a nezačneš rásť v Božích veciach a túžbach, a nebudeš pokračovať v kráčaní s Ním, ale odpadneš ako tak mnoho iných, tak vedz, že si tu dnes večer nič nedostal/a. Dôkaz o tvojom spasení nie je to, že si sa raz v živote pomodlil/a modlitbu, dôkaz o tvojom spasení je to, že pokračuješ a nasleduješ Ho, a že Ten, ktorý započal dobré dielo v tebe, ho aj dokončí. (Filipanom 1:6)