Dispenzacionalizmus – je vytrhnutie biblické?

Kategórie: Otázky na pastora

“Vážený pastor Tim Conway, Mali by kresťania evanjelizovať židov? Počul som od ľudí, že existuje teologický koncept nazývaný “Dispenzacionalizmus”. Vedeli by ste mi o tom povedať viac a či je táto teológia pravdivá?” Veľmi rád. Prosím, počúvajte ma. Nemám najmenšie pochybnosti, že pre mnohých z vás, že celé vaše pozadie bolo vždy pozadie dispenzacionalizmu. Viem dosť o pastorovi Hageem – skôr by som ho mal volať pán Hagee – ktorý má veľmi rád židov, proti čomu samozrejme nie som. Máme mať radi židov. Máme ich mať radi. No on je veľmi dychtivý obhajca dispenzacionalizmu. Poznáte tú sériu filmov? Niektorí z vás ste ich videli. Ako sa tá séria volá? Left Behind (Ponechaní na zemi). Veľmi veľa sa o tom hovorí. Dispenzacionalizmus. Mnohí z vás nepoznajú nič iné. Poďme sa teda o tom porozprávať. Pozrite, toto všetko si môžete hneď overiť, môžete si to dohľadať na internete – čo sa vám chystám povedať. Budem hovoriť o viacerých biblických skutočnostiach a vy si ich môžete okamžite overiť, pretože vám budem čítať Písmo. No najprv vám poviem niekoľko faktov. Ako hovorím, toto všetko si môžete overiť online. V podstate, dispenzacionalizmus ako systém teológie reálne sformoval okolo roku 1830 muž menomo John Nelson Darby. Niektorých z jeho učeníkov, nasledovníkov, môžete tiež poznať, ako napr. C.I. Scofield, Lewis Sperry Chafer a tá skupina hore v seminári Dallas Theological Seminary. Potom sú tu súčasnejšie mená ako Zane Hodges, Charles Ryrie – existuje študijná Biblia “Ryrie Study Bible”, existuje študijná Biblia “Scofield Study Bible”. Tie učia tieto veci – dispenzacionalizmus. A tento chalan chce vedieť, čo to je. Poviem vám, len si zapnite rádio. Hyper-dispenzacionalistické, ktoré sú, ktoré toto učia – a pozrite, ja vám tu nebudem hovoriť, že títo ľudia neboli kresťania. I’m not going to tell you that. Neviem o nich dosť, aby som to vedel povedať. Ale poznáte J. Vernona McGeeho v éteri do dnešného dňa, relácia “Through the Bible”. Päť rokov. Ak počúvate ktorúkoľvek z týchto kresťanských rádiostaníc, budete počuť jeho hlas. No už medzi nami nie je a dúfam, že odišiel k Pánovi. Takže vec sa má takto. Darby povedal, že existuje 7 dispenzácii, ktoré v Biblii vidí. Rajský stav až po Potopu, potom dispenzácia Noacha, dispenzácia Abraháma, dispenzácia Izraela, dispenzácia pohanov, dispenzácia Ducha a dispenzácia tisícročného kráľovstva. Môžete si to všetko dohľadať. Darby založil tento teologický systém. On učil týchto 7 dispenzácii. (Nedokončená myšlienka…) Viete, mňa Pán zachránil a okamžite som šiel smerom amileniálnej eschatológie a doktrín milosti. Ja nemám toto dispenzačné pozadie ako mnohí z vás. Neštudoval som Scofielda. Nikdy som nemal Scofieldovu Bibliu. Neviem, či Scofield a Ryrie učia týchto 7 dispenzácii. Celkom dosť som počúval J. Vernona McGeeho a počul som ho hovoriť úplne nezmyselné veci. Hovoril také veci, že som ho začal vypínať, ako napr. to, Kázeň na vrchu nie je pre dnešok. Ale je pre tisícročné kráľovstvo. Mysle som si, “Čo to tento chlapík rozpráva?” V podstate, títo hyper-dispenzacionalisti sa dostávajú do bodu, kde jediná časť Biblie, ktorá je pre nás dnes, sú Pavlove listy z väzenia. Počúvajte, nedovoľte nikomu, aby vám toto robil. Ja vidím v Biblii toto. Teraz, pozrite, ja neviem, čo tam našiel Scofield. Ja neviem, čo sa našiel Darby. Neviem, čo tam nachádza Ryrie. Neviem, čo tam nachádza tento dispenzacionalistický tábor. No poviem vám, koľko dispenzácií je v Biblii? Ja nachádzam dve. Teraz, uvedomujem si, že tieto dve je možné určitým spôsobom deliť. A na niektorých miestach to Biblia robí. No vo všeobecnom zmysle nám Biblia hovorí o dvoch. Počúvajte tie pasáže: Matúš 12:32, “A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; ale kto by povedal proti Svätému Duchu…” tu sa hovorí o hriechu proti Svätému Duchu – o neodpustiteľnom hriechu – “…kto by povedal proti Svätému Duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku ani v budúcom.” Tu okamžite vidíte “tento vek” a “budúci vek”. Dobre, teraz a poďme pozrieť na to, kedy sú tieto veky. Samozrejme, je tu terajší vek, čo bol čas, kedy Ježiš hovoril. To je jasné. Vek, ktorý je teraz, bol ten vek, kedy kráčal po tejto zemi. A potom je tu budúci vek, ktorý bude niekedy po tomto veku. Premýšľajme nad tým. Marek 3:29 nám dáva Markov paralelný text k tomuto. Čo sa tam hovorí? “Ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia naveky, ale je vinný večného súdu.” Teraz, poviem vám toto, ak podľa Matúša nemáte odpustenie v tomto veku ani v tom budúcom, a Marek nám hovorí, že nemáte odpustenia naveky, čo nás to potom učí o budúcom veku? Je večný. Trvá naveky. Takže, toto vieme povedať. Budúci vek je večný vek. Teraz, ten vek má počiatočný bod, no nemá žiaden koniec. Je večný. V poriadku, poďme ďalej. Lukáš 20:34, “A Ježiš im povedal, ‘Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú sa…” Čo je teda charakteristické pre tento vek? Ľudia sa ženia a vydávajú sa. Teraz, povedzme si nasledovné: Toto je charakteristické pre život odkedy dokedy? Od čias Adama po celý čas až dokedy? Pamätáte si to, k Ježišovi prišli saduceji a povedali Mu: Boli všetci títo 7 bratia a všetci mali postupne jednu manželku. Čo im Ježiš hovorí o budúcom veku? Tam sa už neženia/nevydávajú, je tak? Ľudia sú ako anjeli. A tak teda, v podstate, čo tu máte, je tento vek a budúci vek. Čo platí o tomto veku? Ľudia sa ženia a vydávajú sa. Čo platí pre budúci vek? Neženia sa/nevydávajú sa. Čo ďalej platí pre budúci vek? Je to večný vek. Pretože ľuďom nebude odpustené v budúcom veku a to je ten večný súd. To znamená, že týmto ľuďom nebude odpustené naveky. A čo tento text? 1. Timoteovi 6:17, “Bohatým v terajšom veku…” Ľudia majú peniaze v tomto veku. Galatským 1:4, “Ježiš dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého.” Čiže, povedzme si niečo o tomto prítomnom veku. Je tu zlo. Zlo bude odstránené, keď sa všetko pominie. Čo nachádzate v 2. Petrovom liste? Že nebo a zem, príde oheň, a všetko spáli, a bude nové nebo a nová zem. Toto je prítomný zlý vek. Zlo prišlo na zem skrze Adama a Evu. Teraz, viete čo? Ak skutočne chcete túto vec natiahnuť, tak iste, od momentu Adamovho stvorenia po moment Adamovho pádu išlo o jedinečnú dispenzáciu. Ľudia boli bez hriechu. No myslím si, že celkovo, v podstate, čo odvtedy máme, sú tieto dva všeobecné veky. Je tu tento prítomný zlý vek. V budúcom veku, všetko zlo – viete, čo je napísané. Dostanete sa na koniec Zjavenia a čítate, že nič zlé sa tam nedostane. Všetci psi, všetci čarodejníci, všetci smilníci, cudzoložníci, klamári – sú vo vonkajšej tme. Sú mimo večnosti s Bohom. , “U ktorých boh tohto sveta…” a to pôvodné slovo má význam “vek”, “boh tohto veku…” Diabol je bohom tohto veku. A keď sa toto všetko skončí, bude aj on uvrhnutý do ohnivého jazera. Bol tu od samého začiatku, je tak? Bol v záhrade Eden. On je boh tohto veku. To znamená, že voľne pôsobí na tomto svete už od čias Adama a Evy až po samotný koniec tohto veku. On je bohom tohto veku. Je to zlý vek. Ľudia sa ženia a vydávajú sa v tomto veku. A potom je tu budúci vek, ktorý je večný. Lukáš 20:34-36, “Tí, ktorí budú uznaní za hodných dôjsť k tamtomu veku a k vzkrieseniu z mŕtvych…” Teraz – nie je toto zaujímavé? Čo tento vek oddeľuje? Je tu vzkriesenie z mŕtvych, ktoré tento vek začne. “Ani zomrieť nebudú viacej môcť…” Títovi 2:11, “Lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete (v prítomnom veku). A čo očakávame? Očakávame svet (vek), ktorý má prísť. “Očakávajúc blahoslavenú nádej, a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.” Čiže čo ukončuje tento vek? Príchod Ježiša Krista. To je, v podstate, koniec tohto veku. Rímskym 9:25, “Ako aj v Hozeášovi Boh hovorí, ‘Tých, ktorí nie sú mojím ľudom, nazvem mojím ľudom, tú, ktorá nie je milovaná, nazvem milovanou.'” (K čomu som to preskočil?) No, akokoľvek, dispenzácia je vek. Dispenzácia je v podstate časový rámec, v ktorom sú veci jedinečné – v tom časovom rámci určitým spôsobom. A v Biblii máme koncept tohto veku a budúceho veku. Vidieť to aj v podobenstvách v Matúšovi 13. Keby ste si vyhľadali len tento koncept veku, ako vravím, v Biblii sú určité miesta, kde dokonca aj tieto dva veky sú rozdelené alebo sa hovorí o mnohých vekoch, ako napr. Pavol, keď sa nadnesene vyjadroval, používal terminológiu, ktorá v skutočnosti nie je nadnesením, ale myslím tým to, že chcel naozaj niečo zdôrazniť, ako v liste Efezským, kde hovorí o bohatstve Božej milosti v nasledujúcich vekoch. Ako vravím, Pavol chce použiť všetky tie najvýraznejšie slová, a tak na miestach ako toto, kde hovorí o budúcom veku, hovorí o vekoch za vekmi a počas všetkých týchto vekov budeme s Bohom a Jeho milosť a Jeho láskavosť na nás budú doslova vylievané. No keď sa pozriete na skutočné historické rozdelenie, to, čo nájdete, je v podstate tento vek a budúci vek. Viete, čo je vylúčené pri tomto prístupe k dispenzáciám? Doslovné tisícročné kráľovstvo. Neexistuje žiaden iný vek, ktorý by bol napchatý uprostred. Teraz, viete, čo je veľmi zaujímavé? To, že doslovné tisícročné kráľovstvo neobstojí pred Písmom. Poviem vám o ňom niekoľko vecí. Ježiš povedal, že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A predsa dispenzacionalisti argumentujú pre tisícročné kráľovstvo na tomto svete. Dispenzacionalisti hovoria, že Kristus príde a bude vládnuť. Poviem vám niečo. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus už vládne. Vie niekto, kde je to napísané? Je to v 1. Korintským 15. “Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak i v Kristovi všetci budú oživení, ale každý jeden vo svojom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za Jeho príchodu, potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú vrchnosť a moc. Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží všetkých nepriateľov pod Jeho nohy.” Poviem vám niečo. On panuje dovtedy… A potom je napísané, že to všetko oddá svojmu Otcovi a Boh bude všetko vo všetkom. A v knihe Zjavenia nájdete, že aj keď to všetko oddá svojmu Otcovi, On a Jeho Otec budú na tým všetkým vládnuť a panovať naveky vekov. Fakt je ten, že Pán už vládne. On vládne práve teraz, priatelia. Tá predstava, že príde a začne panovať, nie je pravdivá. V podstate nám hovoria, že sa posadí na trón svojho otca – na Dávidov trón. On už na tom tróne sedí, priatelia. On už je na tróne. On už kraľuje. Je po pravici Otca práve teraz. On panuje, a všetky kniežatstvá a všetky mocnosti – priatelia, všetci sú pod Ním! Sú pod Ním. On je na tróne. Počúvajte, táto predstava o tisícročnom kráľovstve pochádza z pasáže, ktorá je v Zjavení 20. A viete, poviem vám niečo. Vo všetkých našich Bibliách musíme vždy vykladať to, čo je ťažké, tým, čo je jasné. Hádajte, čo je jasné? Apoštolské listy sú jasné. Väčšina vecí v evanjeliách je jasná. Zjavenie je symbolická kniha. Bez ohľadu na to, z akej strany sa na ňu pozriete, v knihe Zjavenia sú veci, ktoré sú ťažké, a ani jeden z vás to nebude popierať. Viete čo? Epištoly sú vo väčšine miest ľahké na porozumenie. Evanjeliá sú ľahké na porozumenie vo väčšine miest. Viete čo? Vo všetkých tých miestach, ktoré sú ľahké na porozumenie, vám nikdy nie je veľmi jednoducho a veľmi jasne – nikdy vám tam nie je povedané, že v tomto veku bude doslovné tisícročné kráľovstvo. Ale vy poviete, OK, no ale si povedal že v Zjavení 20 sa hovorí o tisícročnom kráľovstve. Vari to musíme mať v Biblii viackrát? Nie je jeden raz dostatočný na to, aby bolo niečo legitímne pravdivé? No, samozrejme, že áno, ak dané miesto správne vyložíte. A kniha Zjavenia je symbolická, tak ako ju budeme vykladať? Nuž, počúvajte ma. “Budeš vedieť, že Hospodin, tvoj Boh, je Boh, a že je silný Boh verný, ktorý zachováva zmluvu a milosť tým, ktorí Ho milujú a ktorí zachovávajú Jeho prikázania, do tisíceho pokolenia.” (5M 7:9) No dobre, čiže čo urobí? V 1001. pokolení ich vytne? Čo to znamená? Je to doslovné alebo sa to má chápať len ako dlhá doba, obrovské číslo? V podstate, možno nekonečné. Jób 9:3, “Keby sa niekto chcel pravotiť s Bohom, nedokázal by Mu odpovedať ani jedenkrát z tisíc.” No dobre. Čiže na 1001. raz by ste mu vedeli odpovedať? Musíme chápať, že číslo tisíc sa tu používa len na vyjadrenie obrovského množstva. Je použité na efekt. “Moja je všetka lesná zver i dobytok na tisícich vrchoch…” No dobre, čiže na 1001. vrchu dobytok nie je Jeho? Toto táto pasáž nechce vyjadriť. Význam je množstvo, všetko. “Lebo lepší je deň v Tvojich dvoroch než inde tisíc. Lebo tisíc rokov je v Tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, alebo ako stráž v noci.” “To jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.” Poviem vám niečo. Čo sa stane počas tých tisíc rokov? Ak to zoberiete týmto spôsobom a pochopíte to len ako rozsiahly časový úsek – čo je napísané v Zjavení 20, že sa stane počas tých tisíc rokov? Poviem vám, čo sa stane. “Videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz; a chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na tisíc rokov.” Je poviazaný na tisíc rokov. Teraz, títo dispenzacionalisti prídu a povedia, že nie je poviazaný. Prejdite do 1. Petrovho listu. Tam je napísané, že chodí ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Nuž, počkajte, radšej si prečítajte kontext. Než preskočíte k akýmkoľvek záverom, musíte si prečítať celú tú vec. Je tam napísané, že bude poviazaný na tisíc rokov? Áno, ale nebude úplne poviazaný. Nie je tam napísané, že bude poviazaný tak, že nebude schopný robiť absolútne nič. Hovorí sa tam, že bude poviazaný od konkrétnych vecí. “Aby viac neklamal národy, dokiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas.” A to znamená čo? Že bude opäť schopný klamať celé národy. A vskutku, viete, čo v Písme nachádzame? Nachádzame, že v Jánovi 12 Ježiš Kristus hovorí, “Keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe.” Viete, čo nájdete v knihe Zjavenia? Ľudia z každého čoho budú okolo toho trónu? Z každého národa. Viete čo? Choďte späť do Starej zmluvy a spočítajte obrátených pohanov. Postačia vám prsty jednej ruky. Mohli by sme spomenúť Ninivčanov a to by bola jediná výnimka. No okrem Ninivčanov môžete spočítať na jednej ruke počet pohanov v Starej zmluve, ktorí boli obrátení. Viete čo? V dispenzácii starej zmluvy – a používam tu slovo dispenzácia, pretože toto je jeden zo spôsobov, ako tento prvý vek by sa dal rozdeliť – pred krížom, po kríži. Pred krížom bol Boží ľud tvorený hlavne židmi. Po kríži sú to všetky národy vrátane židov. Aj medzi nimi je zostatok. Pavol povedal, “Pozrite, ja som jeden z nich. Ja som obrátený. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal.” Aj dnes sú židia, ktorí sa obracajú. To, čo Božie dielo vykonalo, neznamená vylúčenie židov. Sú jednoznačne zahrnutí. No teraz sú to všetky národy – vrátane židov. Máme evanjelizovať židov? To bola jedna z jeho otázok. Celkom určite! Rovnako, ako máme evanjelizovať Číňanov a Indov a Kórejcov a Rusov a Američanov. Celkom určite. No počúvajte – toto sa udialo na kríži. Ježiš Kristus zvíťazil. On zajal zajatie. Poviem vám, jedna z vecí, ktoré sa tam udiali, bolo to, že satan už viac nebol schopný držať celé národy v tme. Zrazu – čo sa udialo? Ježiš išiel na kríž a čo sa udialo? Brat Craig nám to ukazoval na obrazovke v nedeľu. Viete, čo sa stalo? Misionári vyrazili na misijné cesty. Rozptýlené cirkevné zbory začali chodiť do celého okolia a evanjelium sa zvestovalo a národy, pohania, sa začali obracať k Bohu. A viete čo? Na konci bude satan vypustený na krátky čas. A viete, čo nám Pavol hovorí veľmi jasne vo svojich listoch? Na konci, pred Kristovým príchodom dôjde k čomu? K veľkému odpadnutiu. Čo to znamená? Čítame o tom v Rímskym 11, čas pohanov sa naplní. A vyzerá to tak, že to, čo sa stane úplne na konci, keď sa naplní čas pohanov, bude opätovné vypustenie satana. Opäť bude schopný klamať celé národy. Láska mnohých ochladne. A vyzerá to tak podľa Rímskym 11, že veľmi pravdepodobne dôjde k veľkej žatve medzi židmi. Tak to podľa toho textu vyzerá. Priatelia, viete, čo ešte dispenzacionalizmus tlačí? Hovorí o veľkom a radikálnom odlíšení medzi cirkvou a Izraelom. Hovorím vám – toto nie je pravda. Takto to vôbec nie je. Viete, čo som počul dispenzacionalistov hovoriť? V podstate, že Boh mal v úmysle spasiť židov. No Jeho “Plán A” sa rozsypal a zlyhal a tak je tu táto vec v zátvorkách – možno ste to už niektorí predtým počuli – že Boh prešiel k “Plánu B” a šiel k pohanom. Priatelia, toto je úplný nezmysel. Stačí, aby ste si prečítali Rímskym 9 – 11, a viete, čo tam Pavol hovorí v celej tejto pasáži? Že toto je presne podľa toho, čo bolo predpovedané prorokmi. Neprišlo k ničomu novému. Boh povedal, že bude mať zostatok. A Boh povedal, že pôjde k pohanom. Toto by nikoho nebolo neprekvapilo, keby len boli čítali svoje starozmluvné Písma správne. V prorokoch sa neustále píše, že Boh pôjde k pohanom. No i tak, prídete do Novej zmluvy a Pavol hovorí, že je to tajomstvo. Pretože napriek tomu, čo všetko bolo o tom napísané, židom to nedošlo. Nedošlo im to! A viete čo? Napriek tomu všetkému ich bol len zostatok. No nie je to presne to, čo hovorili proroci? Hovorili, “Hospodine, keby si nám neponechal zostatok, boli by sme bývali ako Sodoma and Gomora.” A tu prorok hovorí o židoch. No počúvajte – viete, čo nájdete v Novej zmluve? Viete, čo Pavol naozaj zdôrazňuje znova a znova a znova v epištole pre Rimanov? Hovorí, že niet rozdielu medzi židom a pohanom. Toto nájdete v liste Galatským. Je to v tomto liste, je tak? Keď príde na tých, ktorí sú v Kristovi, list Galatským hovorí, že tieto rozdiely padajú. Už nie je viac žid a pohan. Už nie je viac muž a žena. Už nie je viac obriezka a neobriezka. Všetci majú to isté postavenie v Kristovi. Dieťaťom Abraháma sa stávate skrze čo? Skrze vieru. Abrahám bol vyhlásený za spravodlivého skrze vieru. A ty sa stávaš jeho dieťaťom skrze vieru. A takto to bolo za čias starej zmluvy a je to tak aj za čias novej zmluvy. A tí jediní židia v Starej zmluve – priatelia, nie je tu žiaden rozdiel! A evanjelium je mocou Božou na spasenie najprv židovi a tiež aj pohanovi. Niet tu rozdielu. Absolútne žiadny rozdiel. Nie sú medzi nimi žiadne rozdiely. A viete, čo v skutočnosti nájdete, keď prídete do Novej zmluvy? Galatské cirkevné zbory z pohanského pozadia sú nazvané “Izrael Boží”. Kde je to? V Galatským 6:16. Rímskym 2:29, “Židom je ten, kto je ním skryte, v srdci. Obriezkou je obriezka srdca skrze Ducha, nie skrze literu.” Efezským 2:14, “Ježiš Kristus je náš pokoj, ktorý učinil oboch jedno, žida a pohana, a zbúral vo svojom tele priehradný múr nepriateľstva.” Viete, čo ešte nájdete? Filipským 3:3, “My…” – viete, kto boli Filipania? Kresťania z pohanov. “My sme skutočná obriezka.” My sme skutoční židia, “ktorí Duchom Božím slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi a nemáme žiadnu nádej v tele.” Môžem vám povedať, čo je ešte súčasťou tohto systému dispenzacionalizmu, a čo je úplný odpad? Vytrhnutie. Veru tak. Left Behind (Ponechaní na zemi). Tam je to celé. Mohol by mi prosím niekto dokázať vytrhnutie z Novej zmluvy? Nie je tam! Neustále o tom počúvame také útržky, je tak? Razom, v okamihu… Isto ste to počuli. A pravdepodobne ste počuli aj toto. “Lebo sám Pán zostúpi z neba…” A je tam v podstate napísané, že budeme vychvátení spolu s vzkriestenými do oblakov, aby sme sa v povetrí stretli s Pánom. Počuli ste to určite. No určite ste nepočuli kontext. Ľudia nechcú čítať celé tie pasáže. Pretože keby si prečítali celé tie pasáže, tak to úplne likviduje ich teológiu. Ak si to prečítame – : “Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu.” Kedy? Pri nejakom utajenom, tajomnom návrate Krista, o ktorom nebude nikto vedieť? A zrazu budú všade kôpky oblečenia na zemi? A nikto nebude vedieť, čo sa stalo? Je to to, čo je tu napísané? Priatelia, je tu napísané, že to bude pri zatrúbení poslednej trúby! Viete, čo znamená posledná trúba? Je to trúba archanjela. A každé oko Ho uvidí. Každé ucho bude počuť. Toto nie je nejaká tajná vec. Tento príchod Krista – je len jeden druhý príchod. Neexistuje žiadny druhý druhý príchod. Jeden – nejaká tajná vec. Biblia toto neučí. Je len jeden príchod. A kedy to bude? Pri zatrúbení archanjela. A každé oko Ho bude vidieť. A bude to ako blesk blýskajúci sa od východu na západ. Nedovoľte týmto ľuďom, aby vás klamali. A ja vám poviem, toto je klamstvo. A vedie to k zlej teológii, pretože to vedie k teológii druhej šance. Ľudia si budú žiť a myslieť si, no, keď uvidím všetky tie kôpky oblečenia, a prázdne autá, ktoré zablokovali cesty, a lietadlá padať z oblohy, vtedy budem vedieť, že mám uveriť. Neverte tomu! Je napísané, že dnes je deň spasenia. Je napísané, že dnes, ak počuješ, nezatvrdzuj svoje srdce ako tí, ktorí sa protivili na púšti a popudzovali Boha. Viete čo? Viete, aký obraz a jazyk nájdete v Novej zmluve? Obraz a jazyk zlodeja. Viete, kedy príde zlodej? Keď to nečakáte. Viete, čo povedal Kristus? Keď nebudete mať pomyslenie, v čase, keď to nebudete tušiť, hovorí, vtedy prídem. A niečo vám poviem, títo ľudia to majú už všetko vyrátané! No, budeme mať toto veľké súženie a tri a pol roka… Priatelia, oni to už majú všetko nalinkované, kedy Kristus príde. No Kristus povedal, “Prídem ako zlodej v noci. A vy nebudete tušiť, kedy prídem.” A nebudú tu žiadne znamenia ako kôpky oblečenia na zemi. Viete čo? Kedy sa toto všetko udeje? Kedy budeme všetci vzkriesení? Ježiš to hovorí v Jánovi 6:39, “Toto je vôľa Toho, ktorý ma poslal, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to vzkriesil v posledný deň.” Kedy Ježiš vzkriesi všetkých ľudí? V posledný deň. Nie v niektorý deň, dlho-predlho pred posledným dňom. Nie v niektorý deň skrze utajené vytrhnutie, a potom celé to veľké množstvo času, ktoré má uplynúť. On vzkriesi všetky svoje deti v posledný deň. Čo je posledný deň? Posledný deň tohto veku. Je tento vek. A je budúci vek. Je to posledný deň tohto veku. Posledný deň je deň, kedy ich vzkriesim. Toto je vzkriesenie. Už sme hovoril o tom, že vzkriesenie je zlomová udalosť a úvod budúceho veku. Ján 11:24, “Marta Mu povedala, ‘Viem, že opäť vstane’ (hovoriac o Lazarovi) ‘pri vzkriesení, v posledný deň.'” Ján 12:48, “Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, ten má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň.” Kedy je súd? Je v posledný deň. Kedy budú všetci vzkriesení? V posledný deň. A viete, čo hovorí Písmo? V Matúšovi 25 nie je napísané, že všetci kresťania sú vychvátení. Viete, čo tam nájdete? Nájdete tam podobenstvo, nájdete tam príbeh. Už ste niekedy čítali toto podobenstvo o desiatich pannách? Čo myslíte? Všetky sú tam. Tie spasené aj tie stratené. A tu prichádza Kristus. Tu prichádza Ženích. A potom v ďalšej časti Matúša 25 pokračuje a hovorí: “V poriadku, vysvetlím vám to na inom obraze. Je tu týchto desať panien. To je jeden obraz. Päť je múdrych. Päť je bláznivých. Päť je spasených. Päť je stratených. A ja prichádzam a ony idú so mnou. Tie bláznivé – tie budú vyhodené do tmy.” Alebo je tu iný obraz toho istého. Ježiš Kristus hovorí, budem tam… “…Príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s Ním. Vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred Neho všeky národy.” Teraz, už vieme z Jána 12:48, že súd bude v posledný deň. A tu vidíme posledný deň. Tu je súd. A kto je tam? Nielen spasení. Ale aj stratení. Toto je ten súd pred veľkým bielym trónom. Koho tam nachádzate? Nachádzate tam stratených aj spasených. Viete, títo dispenzacionalisti – toto je ďalšie miesto, kde majú všetky možné rôzne súdy, ktoré sa dejú. Biblia nám hovorí o jedinom súde. Počúvajte ma. Keď sa tá obloha rozčesne a tá trúba začne zvučať cez nehybnosť vzduchu na tejto zemi – je koniec. A ak si nezohol koleno pred Kristom, je koniec. A máš problém. Neexistuje žiadna teológia druhej šance. Neexistuje nič takéto: no, keď príde vytrhnutie, vtedy budem vedieť, že by som si mal dať život do poriadku. A potom, keď Kristus ustanoví svoje pozemské kráľostvo tam v Jeruzaleme, vtedy budem už ozaj vedieť, že si musím dať život do poriadku. Neverte tomu! On už je na tróne. On už je Pán. A hovorí ti, aby si sa pred Ním sklonil teraz. Čiň pokánie a ver v Pána teraz! Myslíš si, že prichádza nejaké budúce kráľostvo? Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. On už je na tróne vo svojom kráľovstve. A On už má plnú vládu. A prikazuje všetkým ľuďom všade, aby činili pokánie a sklonili sa pred Ním teraz. Neverte tomuto odpadu, priatelia. Vytrhnutie je odpad. Táto tisícročná fikcia je odpad. Izrael je oddelený? Ako sú oddelení a odlíšení? Nie sú! Viete, čo Písmo hovorí? V Rímskym 3:9? “Tu sme obvinili i židov i pohanov, že všetci sú pod hriechom.” Obaja sú pod hriechom. Evanjelium je mocou Božou pre žida i pohana. Niet rozdielu. Písmo znova a znova a znova hovorí – Rímskym 10:12, “Nieto rozdielu medzi židom a pohanom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý v milosti naproti všetkým, ktorí Ho vzývajú.” Viete čo? Či ste žid alebo či ste pohan – ak Ho budete vzývať, ste dnu – ste tam. Je len jedno evanjelium pre všetkých. Nie sú dve. “Súženie a úzkosť príde na každého človek, ktorý robí zlé, na žida predne i na pohana. Ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré.” Toto neznamená, že si to môžeme zaslúžiť. Toto znamená, že si bol znovuzrodený. Bol si duchovne vzkriesený. Máš nové srdce. Božie prikázania už nie sú ťažké. Ak si bol zmenený a premenený a prebýva v tebe Svätý Duch, umŕtvuješ svoje hriechy, žiješ spravodlivo, poddávaš sa Ježišovi Kristovi – a to bez rozdielu pôvodu. Nieto tu rozdielu medzi židom a pohanom. Nieto rozdielu v pôvode u tých, ktorí pôjdu do pekla. Nieto rozdielu v pôvode u tých, ktorí budú zatratení. Teraz, toto samozrejme nie je všetko, čo sa dá povedať o dispenzacionalizme. Je toho omnoho viac. Chcelo by to celú sériu vyučovaní, aby sme pokryli všetko, čo sa dá povedať, a poukázali na všetky príslušné verše, na ktoré sa treba pozrieť.