Kúpení drahocennou krvou Kristovou

Vezmi si môj život, moje telo, moje ruky, moje nohy, moje pery, moje úplne všetko ako živú obeť pre Teba. Budeme súdení za veci, ktoré sme urobili v našom tele, za každú myslenú myšlienku, každé vyslovené slovo, každý učinený krok, každý cent, ktorý sme utratili, každé sústo. Telo je tu špecifikované. Tak slávne napomenutie: oslavovať Boha v špecifickej oblasti, v našich telách. A teraz tretie a prvé vyjadrenie. “Veľmi draho ste boli kúpení!” Tu máme veľmi zaväzujúcu, uchvacujúcu motiváciu. “Veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom.” Veľmi draho ste boli kúpení. Všimnite si, Pavol túto motiváciu stavia pred nás. Nie je to zákon, je to láska. Boli ste kúpení za veľkú cenu z pohľadu toho, čo Pán vykonal pre vás, preto oslavujte Boha svojím telom. Láska tak úžasná, tak Božia, si žiada môj život, moju dušu, moje všetko!

On tu hovorí o cene, boli ste kúpení za veľkú cenu. Čo je tou cenou? Peter to pomenúva. On hovorí “Nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste kúpení.” Tieto veci sa zdajú tak cenné, tak vzácne, zdajú sa tak neporušiteľné. Ale napriek tomu on hovorí “Nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom”, teda nakoniec sú porušiteľné. V skutočnosti sú ničím v porovnaní s tým, čo spomína ďalej. Hovorí “…ale drahocennou krvou Krista.” Drahocenná krv Kristova. V auguste sme poslali nášho druhého syna Zacharyho na vysokú školu, ktorá je od nás asi 2 hodiny, aby študoval strojné inžinierstvo. Zach žil s nami 20 rokov, v našom dome, bol s nami dvadsať rokov, poslali sme ho a ja som vedel, že to pocítim. Vrátil som sa do jeho izby, všetok nábytok sme presťahovali s ním, izba bola prázdna. Jediná vec, ktorá tam zostala, bolo zrkadlo na stene so starým veršom z Písma, ktoré na zrkadlo napísal Zach. A ja som sa rozplakal. Ak sa takto cíti otec na zemi, aké to bolo pre Nebeského Otca poslať svojho Syna? Viete, ja som žil so Zachom. On bol so mnou dvadsať rokov, ale Boží Syn bol s Otcom od večnosti. A som vďačný, tak vďačný za to, že sme, Zach a ja, nemali skoro žiadne problémy medzi sebou. Skutočne dobré spoločenstvo, skutočne dobré priateľstvo s mojím drahým synom. Ale to je nič v porovnaní s Nebeským Otcom a Jeho Synom. Medzi nimi bolo úplne dokonalé spoločenstvo, dokonalá láska. Lebo si ma miloval pred založením sveta. (Ján 17:24) Ja som poslal svojho syna, aby získal titul strojného inžiniera. Otec na nebesiach poslal svojho Syna, aby sa stal hriechom. Bolo to veľmi skutočné. Veľmi skutočné. Nebolo to žiadne divadlo. To, čo sa stalo, bolo veľmi skutočné. Hovoríme o tejto cene a myslíme na to, aké to bolo pre Pána Ježiša, skutočne si vieme predstaviť len to, aké to bolo pre Neho. Nesmrteľný umiera, nekonečný sa stáva konečným. Ten, ktorý udržiava všetko mocou svojho slova, je teraz držaný v matkinom náručí? Ten, ktorý je tak veľký, že Ho nebesia nemôžu obsiahnuť, bol zrazu v lone matky. Boh svetla v temnote matkinho lona. Ten, ktorý stvoril nebesia, sa teraz hrajká v tesárskej dielni. A ako rástol, tá trpezlivosť, ktorú náš Pán preukazoval tridsať rokov. Vediac, že je Spasiteľom sveta. A napriek tomu nepovedal skoro nič. Len čakal a čakal a čakal a čakal a čakal až do času určenom Jeho Otcom, kedy mohol otvoriť svoje ústa a vykročiť so slovami “Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.” A potom začali krutejšie veci, utrpenia. Hanba, odmietanie, opomínanie a posmešky, pľuvance, facky, klince, kopia, tŕne, umierajúc ako ten, ktorý zjavne zlyhal, a nakoniec opustený vlastným Nebeským Otcom, keď sa stal hriechom, pre nás. Nemáme ani poňatia o tom, čím prešiel náš Pán. Cena bola zaplatená.

veľmi draho ste boli kúpení! Pozrite sa na toto slovo, boli ste kúpení. Niekedy to Písmo opisuje ako ospravedlnenie, pretože predtým sme boli odsúdení, ale teraz sme spravodliví pred Bohom. Niekedy hovorí o odpustení, pretože sme boli dlžníkmi, ale teraz je tento dlh zrušený. Niekedy Písmo hovorí o synovstve, pretože sme kedysi boli cudzincami, ale teraz sme synmi Božími. Niekedy hovorí o zmierení, pretože kedysi sme boli nepriateľmi, ale teraz sme priateľmi. Niekedy hovorí o vykúpení, pretože sme kedysi boli otrokmi, ale teraz sme slobodní. Ale tu je to slovo “kúpení”. Je to tak jednoduché, že? Viete, každý vie, čo slovo “kúpení” znamená. Ježiš všetko zaplatil. On zaplatil náš hriešny dlh! Mám rád to jednoduché slovo, veľmi draho ste boli kúpení! Skutky 20 – “Paste cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.” Boli ste vykúpení, nie porušiteľnými vecami, ale drahocennou krvou Krista. “Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa.” (Zj 5:9) Boli ste kúpení. Bolo telo kúpené? Iste, že bolo. Rimanom 8 hovorí, že my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Pán kúpil naše duše, On kúpil naše telá, On kúpil všetko. Ježiš všetko zaplatil.

Ten baránok bol daný na miesto Izáka. Ten Baránok Paschy bol zabitý za Izraela, nie Egypt. Hovorím ti, ak neprídeš a neuvidíš, že Pán Ježiš zomrel osobne za teba, osobne, tak nenájdeš útechu a istotu, ktorú by si mohol mať. Veľmi draho ste boli kúpení!

On nás miloval. “On dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny.” (Títovi 2:14)