Гудамжинд номлож байгаа нь

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь