Өнгөцхөн итгэл

56:39

Өнгөцхөн итгэл

Эзэн Есүс Христэд итгэсэн ч тамд унах боломжтой уу? Энэ бол үнэхээр цочирдом асуулт.

Гудамжинд номлож байгаа нь

Гудамжинд номлож байгаа нь

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

6:37

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

Та амьдралдаа бэрхшээл зовлонтой учрахад Бурханаас "Яагаад?"

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

Ричард өөрийгөө зөвтгөсөн шашинлаг амьдралаар амьдарч тэр ч байтугай тэрээр цуглаанд...

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

7:56

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Бурханы шүүлтийн өдөр нүгэлт хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Тим цуглааны итгэгчидийн фэйсбүүк Христийг хангалтгүй, хариугүй муугаар илэрхийлж байгааг зэмлэж байна.

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

10:01

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

Есүс Христ сайн мэдээг тараахдаа тухайн хүний ярихыг хүсдэггүй онцлог нэг л асуудлыг харилцан ярилцахдаа хөнддөг байсан байна.

Авралын баталгаатай байх нь

Авралын баталгаатай байх нь

Чи авралын баталгаатай юу? эсвэл энэ талаар эргэлзээтэй л байна уу?

Цочирдом мэдээ

Цочирдом мэдээ

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа номлогч үнэнээр тайлбарлаж,