Өнгөцхөн итгэл

56:39

Өнгөцхөн итгэл

Эзэн Есүс Христэд итгэсэн ч тамд унах боломжтой уу? Энэ бол үнэхээр цочирдом асуулт.

Гудамжинд номлож байгаа нь

12:40

Гудамжинд номлож байгаа нь

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

6:37

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

Та амьдралдаа бэрхшээл зовлонтой учрахад Бурханаас "Яагаад?"

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

15:40

Шүтлэгтэй ч алдагдсан хэвээр. Бурханы нигүүлсэлээр 71 настайдаа аврагдсан.

Ричард өөрийгөө зөвтгөсөн шашинлаг амьдралаар амьдарч тэр ч байтугай тэрээр цуглаанд...

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

7:56

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Бурханы шүүлтийн өдөр нүгэлт хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

6:42

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Тим цуглааны итгэгчидийн фэйсбүүк Христийг хангалтгүй, хариугүй муугаар илэрхийлж байгааг зэмлэж байна.

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

10:01

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

Есүс Христ сайн мэдээг тараахдаа тухайн хүний ярихыг хүсдэггүй онцлог нэг л асуудлыг харилцан ярилцахдаа хөнддөг байсан байна.

Авралын баталгаатай байх нь

9:06

Авралын баталгаатай байх нь

Чи авралын баталгаатай юу? эсвэл энэ талаар эргэлзээтэй л байна уу?

Цочирдом мэдээ

58:05

Цочирдом мэдээ

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа номлогч үнэнээр тайлбарлаж,