Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Тим цуглааны итгэгчидийн фэйсбүүк  Христийг  хангалтгүй, хариугүй муугаар  илэрхийлж байгааг  зэмлэж байна.  Гол асуудал бол фэйсбүүкэнд байгаа бус харин  хувь хүний  зүрх сэтгэл  хэрхэн фэйсбүүкээр дамжуулан илэрхийлэгдэж  байгаа нь юм.  Сургаалт үгс номын 20-р бүлгийн 11-р ишлэлд хэлэхдээ:  “Өөрийнхөө үйлсээрээ ба хандлага нь ариун болон зөв байвал залуу хүн өөрийгөө харуулдаг.” гэж байдаг.   Энэ ишлэлийг уншсаны дараа хэн нэгэн ” Миний үйлдэл үнэндээ намайг хэн болохыг харуулдаггүй”  гэж  хэлж чадахгүй.  Энэ ишлэлд хэн болохоо чи үйлдэлээрээ  харуулна гэж тодорхой  хэлсэн байна.