Tim Conway

San Antonio, Texas

1

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

6:42

Та Христийг хэрхэн фэйсбүүкэн дээр илэрхийлэн харуулах вэ?

Тим цуглааны итгэгчидийн фэйсбүүк Христийг хангалтгүй, хариугүй муугаар илэрхийлж байгааг зэмлэж байна.