2

Гудамжинд номлож байгаа нь

Гудамжинд номлож байгаа нь

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь

Цочирдом мэдээ

Цочирдом мэдээ

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа номлогч үнэнээр тайлбарлаж,