2

Гудамжинд номлож байгаа нь

12:40

Гудамжинд номлож байгаа нь

Паул Вошир Лима хүмүүст өөрийнхөө гэрчлэлийг хуваалцсан нь

Цочирдом мэдээ

58:05

Цочирдом мэдээ

Нэгэн цагт энэ сургаал 5000 залуучуудын алга ташилт, сайшаан дэмжсэн уухайлтаар дүүрэн байсанаа номлогч үнэнээр тайлбарлаж,