Charles Leiter

Kirksville, Missouri

4

Өнгөцхөн итгэл

56:39

Өнгөцхөн итгэл

Эзэн Есүс Христэд итгэсэн ч тамд унах боломжтой уу? Энэ бол үнэхээр цочирдом асуулт.

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

6:37

Би зовж шаналж байна. Яагаад би гэж? Яагаад одоо гэж?

Та амьдралдаа бэрхшээл зовлонтой учрахад Бурханаас "Яагаад?"

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

7:56

Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Бурханы шүүлтийн өдөр нүгэлт хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

10:01

Есүс хүмүүсийн зүрх сэтгэлтэй хэрхэн харьцдаг вэ?

Есүс Христ сайн мэдээг тараахдаа тухайн хүний ярихыг хүсдэггүй онцлог нэг л асуудлыг харилцан ярилцахдаа хөнддөг байсан байна.