Хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?

Бурханы шүүлтийн өдөр нүгэлт хүн хэрхэн Бурханы өмнө зөв байж чадах вэ?   Мөнхийн улс буюу Диваажинд хүрэх цорын ганц зам нь юу вэ?