Ako môže byť človek zmierený s Bohom?

Ako môže byť človek zmierený s Bohom? Čo môže zmyť moje hriechy? Zvykneme to spievať, spieval som to so svojimi deťmi. Čo môže zmyť moje hriechy? A v tomto bode som zvykol zastaviť a povedať: NIČ! Čo môže zmyť moje hriechy? Nič! Nič, len Kristova krv. Nič, len Kristova krv. To je jediný spôsob. Naše hriechy pripísané Kristovi, pripočítané na Jeho účet, a On platiaci za ne v plnosti, čo aj skutočne urobil! On skutočne niesol tvoje a moje hriechy. Ak si Božie dieťa, On ich skutočne niesol na svojom tele na kríži. Nevisia niekde vo vzduchu! Pomysli na tie najskazenejšie veci, ktoré si urobil. Milovaní, tie veci nevisia vo vzduchu. Padli na Pána Ježiša Krista a On za ne zaplatil do haliera! To je jediný spôsob, akým môžeš byť zmierený s Bohom.

Pohliadni na Baránka Božieho v Jeho zmŕtvychvstaní, vzkrieseného všemocnou silou! Neexistuje žiadna sila svalov, žiadna mechanická energia, žiadna elektrická energia, žiadna nukleárna energia, ktorá Ho mohla vzkriesiť z mŕtvych, a ak si kresťan, táto istá sila je v tebe.

Už viac nie som zločinec pod Božím hnevom, stojaci pred rozhnevaným sudcom. Som syn, ktorý bol adoptovaný do rodiny. Musíš uchopiť skutočnosť, že ako kresťan máš nové postavenie. Je to postavenie milosti. Si syn.

Pamätaj, aká úžasná vec je, že už nie si pod Božím súdom. Keď zhrešíš, veriaci, nie si viac pod sudcom, ktorý mieri lukom na tvoju hlavu. Si pod výchovou Otca. Si pod výchovou Otca, ktorý ťa dvíha a vracia ťa na správnu cestu. Aká zmena postavenia! Nie je to nádherné?

Pred 41 rokmi som začal odvracať svoje oči od končín tejto zeme a spoliehať sa len na Ježiša… a teraz môžem byť neďaleko konca (Bob zomrel v novembri 2012) a som o to vďačnejší, že môžem upierať zrak viery na Ježiša.

Keď sa niekto stále snaží zmieriť s Bohom skrze dodržiavanie zákona, keď sa ľudia snažia zaslúžiť si spasenie určitou formou poslušnosti, tým, čo robia, to v skutočnosti odhaľuje, že veria, že niečo také je vôbec možné. Že si nejako môžu svoju cestu k Bohu zaslúžiť.

Tvoje ospravedlnenie a tvoje prijatie u Boha nie je založené na tvojich skutkoch. Na tom, ako dobre ti to včera išlo. Povieš, “Včera som sa celý deň modlil.” Nuž, vieš, čo k tomu hovorí Biblia? Hovorí, že naše modlitby sú učinené príjemnými skrze Kristovu krv. Pavol na začiatku listu Rimanom hovorí, “Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista za vás za všetkých.” Bohu nedokážeš ani len ďakovať inak, ako skrze krv Ježiša Krista. Sme volaní prinášať duchovné obete prijateľné Bohu skrze Ježiša Krista. Pochop, ani tie najlepšie skutky, ktoré dokážeš vykonať, s tým nemajú nič spoločné. Zármutok s tým nemá nič spoločné. “Pokoja niet v zápale, slzy tiecť môžu stále, to mi hriech neprikryje, musíš Ty sám, ó Pane.”

Vidíte to stále viac, je tak, bratia a sestry? Že problém tohto sveta nie je ekonomický, nie je to problém vzdelávania, nie je to problém životného prostredia, nie je to problém politický, nie je to problém vládny. Ten najväčší problém ľudstva je hriech. A ten najväčší problém, ktorému i ja budem kedy čeliť, je hriech. To je nepriateľ číslo jeden. Je to hriech, a všetky formy jeho charakteru. To je to, čo napĺňa naše súdne siene a naše väznice. To je to, čo napĺňa naše cintoríny v každom meste a každej dedine. To je to, čo z dnešného sveta učinilo zdevastované miesto vo vojnovej zóne. Všetok ten zločin, a tá bolesť, a tie slzy, a smrť, a žiaľ a nešťastie a zármutok a strata. Všetka táto tragédia je kvôli hriechu. Hriech vstúpil do tohto sveta a my sme pod vládou hriechu a smrti. Otriasa týmto svetom a spôsobuje, že samotný svet stoná. Nebesia a zem stonajú pod váhou hriechu. A tak tento svet nepotrebuje filozofa. Nepotrebuje učiteľa. Nepotrebuje nevyhnutne učiteľa alebo príklad. To, čo tento svet potrebuje, je Spasiteľ. Jeho meno bude Ježiš, pretože zachráni. Zachráni, sníme hriechy tohto sveta. A toto vedia dokonca aj pohania, je tak?

Najväčší hriech, ktorý môžeš kedy spáchať, je že si nebudeš ceniť a ctiť Boha. Všetky ostatné hriechy vyvierajú z tohto hriechu. Prvé prikázanie je “Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým srdcom, dušou, mysľou a silou. Toto je prvé volanie pre každú dušu. K tomuto ťa volá každé jedno stvorenie. Toto je výzva celého vesmíru, aby bol Boh uctievaný, pretože je slávny Boh. A to, čo učinilo Kananejcov tak bezbožnými, bolo to, že 400 rokov nepadali na svoje tváre a nevolali, “Milujem ťa, Pane. Ty si stvoril slnko. Ty si stvoril mesiac. Ty si stvoril moje deti. Ty si stvoril tento úžasný svet. Odpusti mi moje hriechy.”

A vy deti, ktoré ste vyrástli v kresťanských rodinách, Božie Slovo je blízko vás. Cesta spasenia je vám dnes blízko. A tak nehovorte vo svojom srdci, že musíte čakať až do určitého veku, pretože v Krista môžete uveriť teraz! V tomto momente, a byť spasené. A tak k Nemu vzhliadnite vo viere teraz.

Som prijatý do rodiny skrze Kristovu krv. To je nemenné. Jeho láska je nasmerovaná na mňa. On je za mňa. On je so mnou a ja som nový a skutočne milujem spravodlivosť. A nemusím žiť tak, ako som musel žiť predtým. A nie som sám. A mám autoritu. Pretože som Božie dieťa.

On zostúpil zo svojho trónu a vstúpil do hriechu a trápenia a sĺz a dotkol sa ľudí, ktorých sa nikdy nikto nedotkol a hovoril k ľuďom, ku ktorým nikto nikdy nehovoril a vo svojej najtemnejšej hodine zašiel ešte ďalej a ako otrok na kríži zomrel pod Božím hnevom. A životom vyliatym až na smrť ťa vytiahol z tej jamy, ktorú si si vykopal. Takto ťa Pán Ježiš miloval. “Miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca ich miloval.”

Povedzte im, “Pozri, ak skutočne uveríš, úprimne, reálne, naozaj, milujúco a úplne len a len v tohto Baránka Božieho, vtedy zistíš, že zaplatil tvoj dlh hriechu, vtedy zistíš, že za teba zomrel. Toto máme hlásať úplne všade. Povedzte všetkým dobrú správu o tom, že Spasiteľ zomrel.