యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము

ద్వారా 2 సంవత్సరాలు క్రితం

యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి; నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునైయున్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. ​జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై య...

దేవుని యొక్క మహిమ

ద్వారా 2 సంవత్సరాలు క్రితం

దేవుని యొక్క మహిమ

యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్త

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము . అపో. కార్యములు 4:12

23:57

యేసు క్రీస్తు సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యత – 6

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

The Gospel in Telugu Part #6 - The Importance of the Gospel of Jesus Christ

23:06

రక్షింప బడుట అనగా నేమి – 5

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

The Gospel in Telugu Part #5 - What it Means to be Saved