సువార్త – 8వ భాగము: రక్షణను గూర్చిన నిశ్చయత

This sermon has been interpreted into Telugu by Vijaya Meesala. In this sermon, Paul Washer teaches on the assurance of salvation.