Czy chrześcijanin może być opętany?

…w nim, albo być opętany przez złego ducha… Ponownie, powiem to co mówi Pismo, Zadam wam pytanie: Na podstawie biblii, co diabeł może uczynić wierzącym? Kusić ich. Jak to wiemy? Chrystus był kuszony. Tak. Jest nazywany „kusicielem”, prawda? I Paweł martwił się o to, aby chrześcijanie w Koryncie nie byli kuszeni tak jak Ewa. Tak więc, może on kusić chrześcijan. Co jeszcze może im uczynić? Pamiętacie o co prosił w przypadku Piotra? Aby go przesiać. Aby go przesiać. Jak myślicie, co to jest? Prawdopodobnie jest to inny sposób aby powiedzieć „kusić”. Czym jest kuszenie? Kuszenie jest to nęcenie do grzechu. Nie jest to powodowanie grzechu. Ale nęcenie do niego. Piotr był przesiany. Został umieszczony w sytuacji, w której zaparł się Pana. Został przesiany, aby zobaczył jaki naprawdę jest. Tak, był próbowany. Co innego szatan może uczynić dzieciom Bożym? On oskarża. Dzień i noc, oskarża naszych braci. Może nas oskarżać. Może nas oczerniać. Co jeszcze może uczynić? Może kusić, przesiewać… Oczerniać, oskarżać… może nas zwodzić? On jest zwodzicielem. A z pokuszeniem wiąże się kłamstwo, prawda? Zawsze jest w tym kłamstwo. Za każdym razem gdy nas kusi i wpadamy w grzech, to zwiódł nas. Co innego może nam uczynić? Poszukuje kogo mógłby pochłonąć, ale czy naprawdę może on pochłonąć prawdziwego chrześcijanina? Co może uczynić? Z Bożym przyzwoleniem, co może uczynić? (Job) Co uczynił? Zniszczył jego dzieci, jego bogactwa, jego zdrowie. On może odebrać ci twoje zdrowie, jeśli Bóg udzieli mu przyzwolenie. Ale on prosi o przyzwolenie aby przesiać. Jest on jak pies na łańcuchu. Może uczynić jedynie to, co jest w obrębie zasięgu łańcucha na którym pozwala mu się biegać, i Bóg może skrócić łańcuch albo go wydłużyć, gdykolwiek to zarządzi. Czy istnieje jakiś opis tego, żeby chrześcijanin był opętany? Nie istnieje. Nie istnieje. Nie przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko czemu walczymy? Więc istnieje walka. Możemy się zmagać. Szatan może toczyć z nami bitwę. Ale gdy chodzi o opętanie… Co szatan czyni zgubionym ludziom, ale nie może czynić nam? Co jest prawdą o relacji szatana ze zgubionymi ludźmi? Zapamiętywałem List do Efezjan 1 i 2 rozdział. Co jest tam napisane odnośnie tego, co czynią zgubieni ludzie? Chodzą według modły tego świata, naśladują władcę, który rządzi w powietrzu i jak jest on opisany? Jako duch, który teraz działa w synach opornych. on w nich działa. On ma nad nimi kontrolę. Czy może ktoś sobie przypomnieć, o czym jeszcze mówi Pismo? On jest ich ojcem. mówi, „My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat” co czyni? „tkwi w złem.” On jest duchem który teraz działa w synach opornych. Oni wszyscy są w jego mocy. On nad nimi panuje. Czy on panuje nad nami? Nie. Ten, który jest w nas, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. W jaki sposób opisuje Siebie Chrystus? Jako Tego który jest silniejszy od mocarza, i ma moc przyjść i związać go, i wziąść to co do niego należy, i to właśnie uczynił. On nas uwolnił. Szatan już dłużej nie jest naszym ojcem. Nie jesteśmy już dłużej związani. Nie jesteśmy już dłużej jego własnością. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Powiem wam o kolejnej rzeczy, której szatan nie może uczynić dzieciom Bożym, on nie może mieć takiej kontroli, aby umieścić nas w sytuacji w której byśmy nieustannie grzeszyli i nie miłowali braci. Nie może tego uczynić. Czy może nas czasem kusić, abyśmy wpadli w grzech? Abyśmy czynili niemiłujące rzeczy naszym braciom? Tak, ale czy może nas zmusić abyśmy ciągle to czynili? Nie ma mowy! Nie posiada mocy, aby to uczynić. W zasadzie, jeśli jest to rzeczywistością w twoim życiu, to jesteś z diabła. Nie jesteś z Boga. Kto nieustannie popełnia grzech, nie jest z Boga. Jest z diabła. Jest to konkretnie i dokładnie to, o czym mówi Pismo. Pozwólcie że powiem wam coś innego, gdy mówimy na temat: czy chrześcijanin może mieć złego ducha? Oczywiście że może mieć złego ducha który go kusi, z którym się zmaga, z którym toczy duchowy bój, ale wiecie jaka jest prawda o każdym dziecku Boga? Co posiada w sobie? Ducha Świętego. W Liście do Rzymian 8:9, „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.” posłuchajcie tego: „Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.” Więc jeśli należysz do Niego, to masz Ducha, i w tobie przebywa ten Duch, którym jest Duch Święty i powiem wam to, nieczyste duchy i Duch Święty nie mieszkają razem i nie żyją w tym samym miejscu. W Piśmie powiedziano nam o tych którzy byli opętani, Dzieje Apostolskie 8:5, „A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli,” Ale byli to zgubieni ludzie. Ewangelia Marka 7:25, „Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg.” Ewangelia Marka 5:18, opętany, w którym był legion demonów, „A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim.” Ale wszyscy oni byli zgubionymi ludźmi. Nigdzie nie mamy przykładu w Piśmie, zbawionej osoby która byłaby opętana.