Mûsø diena atëjo

Category: Ištraukos, Video

Mums reikia siekti, teikti auką iš paklusnių pagonių su dvasios galia.