Hogyan nézzen ki egy igaz hívő átlagos napja?

Hogyan nézzen ki egy igaz hívő átlagos napja?

“Hogyan nézzen ki egy igaz hívő átlagos napja?” Ezt a kérdést kaptam ma reggel egy e-mailben. Álljon itt néhány rövid gondolat. Sok más is van a Szentírásban, amiket szintén átgondolhatnánk.

Márk 1:35 – Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.
Zsoltárok 90:14 – Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!

 • Kelj korán, és légy egyedül az Úrral imádságban, légy megelégedve az Ő szilárd szeretetében, hogy örülj és boldog légy, ne lehangolt vagy aggodalmas. Teljességgel az Istentől függj már reggel, máskülönben a testre fogsz támaszkodni a bűn feletti győzelemért, de ez bukáshoz vezet.

Zsoltárok 119:9 – Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.
Zsoltárok 119:105 – Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

 • A döntéseidet helyezd minden nap az Isten Igéjének fényébe, bizonyosodj meg róla, hogy azok nem ellentétesek a Szentírás tanításával. Bizonyosan az Ige fényét használd, hogy naponta megvizsgáld az utadat.

Példabeszédek 3:6 – Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Jakab 4:15 –Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.”
Példabeszédek 16:3 – Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.
1 Thesszalonika 5:21 – de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.

 • Légy engedelmes Isten akarata iránt a te életedre. Fogadd el az Urat minden utadban, és ne a magad értelmére támaszkodj.

Lukács 9:23 – Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.”
1 Korinthus 15:31b – Nap mint nap meghalok!

 • Tagadd meg önmagad. Mondj nemet a testnek és igent Krisztusnak. Légy jó katona, és osztozz Krisztus szenvedéseiben. (2 Tim 2:3). A test aludni akar vagy lustálkodni, de ne legyen így.

1 Thesszalonika 5:18 – mindenért hálát adjatok

Lukács 10:39-42 – Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

 • Ne légy aggodalmasan elfoglalt, a saját boldogságodért dolgozva. Menj és szolgáld az Urat aggodalmaskodó szív nélkül. Légy teljesen megelégedett Krisztus tökéletes teljesítményével, melyet érted végzett el.

Zsoltárok 16:8 – Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ézsaiás 26:3 – Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.

 • Ejts foglyul minden gondolatot, ahogy a 2 Kor 10:5 mondja, és tartsd az elméd Krisztuson, egyedül Őrá támaszkodva, Őt mindig magad elé helyezve. Folyamatos kísértésnek leszel kitéve minden nap során, de a kísértés közepette legyen az Úr a te menedéked.

Filippi 2:4 – és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
Zsidók 3:13 – Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.
Zsidók 10:24-25 – Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

 • Ne hanyagold el a szentekkel való találkozást. Mikor találkoztok, bátorítsátok egymást szeretetre és jó cselekedetekre, és intsétek egymást, hogy egyikőtök se keményedjen meg a bűn csalárdsága által. Tanúsítsatok szeretetet (2 Kor 2:8) egymás iránt, hogy ne higgyenek semmiféle rágalmazásnak, és ne kapjon terepet az ördög, ahol szakadást szíthatna. — Legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért. (Efezus 6:18)

Kolossé 3:23 – Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.
1 Korinthus 10:31 – Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!

Máté 28:19 – Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet.
Máté 9:38 – „kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába”.
Titusz 2:14b – jó cselekedetre törekszik.

 • Menj! — Ne építs királyságot ezen a földön, légy kész arra, hogy menj, ne kényelmesedj el. Ne pazarold el az életed, légy buzgó a jó cselekedetekért. – Képezz tanítványokat. Ne csak azért imádkozz, hogy Isten megmentsen valakit, hanem miután Isten megmentette, csorgasd bele az igazságot és tanítványozd őt. Aztán imádkozz, hogy Isten felnevelje, és az aratásba küldje őt.

Máté 6:20 – gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben

Csel 5:42 – és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.
1 Korinthus 2:2 – Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.

 • Egyik nap se hagyd abba Krisztus hirdetését, nem az apologetikát, hanem Krisztust. Nem házról házra járva vitázni, hanem hirdetni és tanítani Jézust mint a Krisztus.

Zsidók 12:14 – Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.

 • Törekedj szentségre, az elkülönítettségre, hogy mind inkább Krisztusi légy. Törekedj a békességre mindenkivel, és győződj meg róla, hogy a keserűségnek semmilyen gyökere nem üti fel a fejét, ami bajokat és szakadást okozna.

Csel 24:16 – Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.

 • Mindig arra törekszel, hogy tiszta lelkiismereted legyen? Pál azt mondta az 1 Korinthus 4:4-ben, hogy semmi vádat nem tud önmagára mondani. Az 1 Timóteus 1:19 mondja, hogy egyesek elvetették a hitet, mert nem tartották meg a jó lelkiismeretet. — Te megtartod-e a jó lelkiismeretet?

Róma 8:13 – ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
Róma 13:14 – Hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust.
Galata 5:25 – Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.

 • A Szentlélek segítsége és hatása nélkül erőtlenek leszünk, hogy legyőzzük a bűnt.

Lukács 5:16 – Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.
1 Thesszalonika 5:17 – szüntelenül imádkozzatok

 • Folyamatosan imádkozz a napon keresztül. Húzódj vissza az elfoglaltságból, hogy egyedül légy az Úrral, hogy képes légy tiszta szívvel tovább haladni, teljes szívvel dolgozva az Úrért, és ne magadért. Ne érd be azzal, hogy csak reggel töltesz időt az Úrral egyedül.

Lukács 21:34-36 – Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól… Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek.

 • Ne hagyd, hogy e világ dolgai elvonják a figyelmedet, és elveszítsd az örökkévaló távlatot; a vég bármelyik pillanatban itt lehet.

Máté 24:44 – Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!”
1 Sámuel 20:3b – “De az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy csak egy lépés választ el a haláltól.”

Zsoltárok 63:6-8 – Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem.

 • A nap végén hadd legyünk megelégedettek az Úrban; nem a saját teljesítményünkben, hanem az Ő segítségében, és dicsérjük Őt a segítségért, amit az egész napon keresztül adott. Gondolkodj az Úrról az ágyadban, és vesd rá nyugtalan gondolataidat, mert Ő törődik veled. Kérdezd meg magadtól a nap végén, hogy képes vagy-e elmondani: „Te voltál a segítségem!” Tudod-e ezt mondani az Úrnak, vagy saját magadra támaszkodtál az Istentől való függés helyett? Felismered, hogy mekkora szükséged van Istenre, hogy Ő legyen a segítséged a gondokkal teli időben, az életed fenntartója és a menedéked?

Ezek nagyon egyszerű bibliai igazságok, amikért imádkozom, hogy Isten valósággá tegye az életünkben, mi pedig megéljük azokat következetesen.

of I'll Be Honest
San Antonio, Texas