Ο Ιησούς πέθανε για μένα

και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που έδωσε τον εαυτό Του εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να μας ελευθερώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας – Γαλάτας 1: 3β-4