Wat is de ergste pandemie in de geschiedenis?

Category: Preekgedeelten (E)

Terwijl we momenteel de uitbraak van het Coronavirus meemaken, zouden we onszelf moeten afvragen: “Wat is de ergste pandemie in de geschiedenis?” En hoe verspreidde deze? Werd het gestopt? Wat was, en is de behandeling?


Veel artsen en wetenschappers zoeken momenteel ingespannen naar een manier om de verspreiding van COVID-19, ook wel bekend als het coronavirus, te stoppen. Ze wensen terecht om de verspreiding van het virus te stoppen en zo mensenlevens te sparen. Dit raakt het leven van ieder van ons. Ik ken iemand wiens vader momenteel aan de beademing ligt en mogelijk zal sterven aan het virus. Nu, stel je de dag voor dat iemand een effectieve behandeling tegen COVID-19 ondekt. Die dag zal zonder twijfel herinnerd worden in onze geschiedenisboeken. De mensen zullen hen herinneren die onvermoeibaar gewerkt hebben om mensenlevens te sparen. Mensen willen niet sterven. En de meesten leven met een voortdurende vrees voor de dood en voor hoe ze zullen sterven.

Wat is een pandemie? Het is een ziekte die op grote schaal voorkomt door een heel land, of continent, of de hele wereld. Het is een epidemie in een groot gebied.

Laat me je dit vragen: Wat was de grootste pandemie in de geschiedenis van de mensheid? Hoe verspreidde die? Hoe werd het gestopt? Wat was de behandeling? Was er een behandeling voor? Waar denk je aan als ik deze vragen stel? Hoe diep denk je na over deze vragen? Laat me je een paar hints geven voordat ik je wat geschiedenis vertel over waar ik naar verwijs.

Eerste hint: De daden van één echtpaar bracht deze pandemie de wereld in. Het had volledig voorkomen kunnen worden.

Tweede hint: toen het er eenmaal was, was er geen vorm van quarantaine die je kon toepassen om jezelf te beschermen van de ziekte.

Een derde hint: Velen willen zeggen dat ze negatief getest hebben op dit virus, maar dat is omdat ze ziekenhuizen bezochten die verkeerde testmethoden gebruiken omdat ze de verkeerde handleiding gebruiken. Ze hebben de verkeerde standaard.

Vierde hint: Het sterfcijfer van hen die deze ziekte kregen in het verleden en van hen die het nog krijgen – is 100%. En ja, 100% van de mensheid heeft deze ziekte gehad. En tot vandaag, terwijl ik deze video maak, sterven er gemiddeld 150.000 mensen aan iedere dag.

Welke ziekte is dit? Het is geen lichamelijke ziekte. Maar ik praat van een geestelijke. Ja, ik praat van zonde. Dat is: je doet iets in gedachten, of in de overleggingen van je hart, of in een daad wat het volmaakte doel mist van het volgen van Gods Zoon, Jezus Christus. Waarom vergelijk ik zonde met een ziekte? De Bijbel spreekt van hen die leven voor de zonde en voor zichzelf als zij die ziek zijn en een dokter nodig hebben.

Laat me je wat geschiedenis geven van ongeveer 5000 jaar geleden. In de Bijbel beschrijft Romeinen 5 de uitbraak van deze pandemie. Het vertelt dat de zonde in de wereld kwam door de zonde van één man, en dat toen de dood kwam door de zonde, en dat zo de dood gekomen is over alle mensen omdat allen gezondigd hebben. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan het gebod van God om niet te eten van de boom in de tuin. Satan bedroog hen en ze aten van de vrucht. en boem! De daden van één man veroorzaakten deze pandemie – een geestelijk virus dat over alle mensen van de hele aarde verspreid is.

Denk nu aan het coronavirus. Sommige mensen zeggen dat één man die een zieke vleermuis at met besmet vlees deze pandemie in de wereld heeft gebracht. Of dat daadwerkelijk bewezen wordt als juiste weergave van wat gebeurd is, we hebben bewijs dat zonde verspreid is door de zonde van één mens. Dit is echt gebeurd. Zie je, dood: het was niet natuurlijk. Maar de mens zondigde en dood kwam in de wereld en we hebben dat probleem vandaag nog. We worden ziek, onze lichamen vechten om te blijven en we sterven. En de meesten van ons sterven op een dag dat we het het minst verwachten. Zonde is verwoestend. En zoals een prediker zei: “Het coronavirus kan alleen de eerste dood veroorzaken, dat is de lichamelijke dood. Maar zonde brengt de tweede dood voort, de eeuwige dood. Vrees dat wat veel groter is.” De media? Zij praten zelden over deze pandemie – deze wijdverspreide ziekte van zonde, en het kwaad van het hart van een verloren persoon, en de eeuwige dood in de hel, waar dat toe leidt. Veel minder spreken ze over het medicijn. De meesten ontkennen zelfs dat dit een probleem is! Ze verklaren van zichzelf dat ze goed genoeg zijn. Psalm 14:1 zegt: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.”

Wat is het medicijn voor zonde? Zoals één mens dit virus veroorzaakte, deze pandemie zo kwam één Mens en bracht een medicijn. Er is een Grote Dokter Die een middel maakte dat altijd werkt. Jezus Christus, de Zoon van God, deed waarin Adam faalde. Hij leefde een volmaakt rechtvaardig leven en Hij zondigde nooit. Hij schoot nooit tekort in woord, daad of gedachte, en Hij had de mensheid volmaakt lief in Zijn daden. En toen deed Hij een liefdesdaad waarvoor het merendeel van de mensheid te blind is om het te zien en te begrijpen. Ze beschouwen deze daad als uiterste dwaasheid. Ze bespotten wat Christus deed aan het kruis. Aan het kruis, nam Christus onze zonden voor Zijn rekening En wat gebeurt er met een persoon die jouw misdaden op zijn rekening heeft? Die moet nu de straf dragen die jij verdient. Dat is wat Christus deed. Aan het kruis viel de toorn van God die ik voor eeuwig verdien in de hel die toorn viel op Jezus Christus. En God de Vader verbrijzelde zijn enige Zoon in mijn plaats… voor mij, een van Zijn vijanden. De mens heeft geen grotere liefde gekend dan deze. Jezus werd een vloek, zodat de zondige mensheid niet voor eeuwig vervloekt hoeft te worden in de hel.

Sommigen zullen ongetwijfeld zeggen dat deze video niet historisch accuraat is. Er bestaat niet zo’n geestelijk virus. Die persoon weet niet waar hij over praat. Nee, vriend, sla acht op de waarschuwing. De Bijbel waarschuwt ons dat mensen de waarheid onderdrukken. Ze weigeren om God, hun Schepper, te danken.

Als er een behandeling voor het coronavirus gevonden wordt, zal het dan 100% toegankelijk zijn over de hele wereld op hetzelfde tijdstip? Nee, zo zal dat niet zijn. Als de behandeling ontdekt wordt, zal het dan 100% werken voor iedereen? Nee, er gaat geen medicijn zijn die ogenblikkelijk is en toegankelijk voor allen. Echter, daar tegenover, kan iedereen dit medicijn tegen zonde krijgen? Ja. Het is beschikbaar voor iedereen op dit moment. Het maakt niet uit welke soort van ziekte van de zonde je hebt, dit medicijn zal werken, of je nu een extreem, openlijk slecht persoon bent, een moordenaar, een overspeler, of dat je het tegenovergestelde bent. Je bent extreem rechtvaardig in eigen oog, en trots, en je bent een religieus persoon die vertrouwt op zijn eigen werken of je doop om je te redden, en je kerkgang. Het maakt niet uit welk persoon je bent, als je instemt met God over je slechtheid en je zonde en je onbekwaamheid om jezelf te redden, en je je afkeert van je zonde naar Christus en je vertrouwt Hem om je te redden van je zonde, zal Hij je niet alleen je schuld vergeven, maar de Bijbel zegt dat God mensen opnieuw geboren laat worden. Hij geeft hen een nieuw hart met nieuwe verlangens. Nu willen ze voor Hem leven. Het is niet langer een last om te leven voor Christus. Het is nu hun werkelijk verlangen. Ze zijn een nieuwe schepping.

Werkt dit middel 100% van de tijd? Ja! Er is nooit een geval geweest van iemand die werkelijk in Jezus Christus geloofde die niet werd geheeld. Nou, zeggen sommigen, wacht. Wacht eens even. Wel, let er op, er zijn er velen die beweren dat ze het middel namen. Later werden ze ziek en gingen ze terug naar hun zonden en ze leven in hun zonden. De Bijbel leert dat dit alleen toont dat ze nooit werkelijk begonnen zijn met het medicijn.

Dus vriend, het coronavirus is een pandemie die verbleekt in vergelijking met deze ziekte van zonde. En in onze wereld wordt zonde zo vaak zelfs geen zonde genoemd. Omdat de wereld Gods standaard van heiligheid haat. De Heere Jezus zegt dat als je zelfs kijkt naar een vrouw met begeerte in je hart, dat in Gods rechtzaal gelijk staat aan overspel. Zonde is geen lichamelijke ziekte. Maar mensen houden meer van hun zonde en donkerheid dan van licht.

Dus vandaag herdenk ik Jezus Christus Die kwam om te sterven voor Zijn vijanden en hen te redden van het grootste virus dat ooit gekend is door de mens dat van hun zonden. En je moet genezen worden. En de angst voor de dood die je nu voelt door de coronavirus pandemie – die zou je alleen moeten wijzen naar Christus. Zelfs wanneer deze pandemie afzwakt en dingen weer normaal lijken te worden, de zaak van je zonden zal niet verdwenen zijn. En dat zal nog altijd een zaak zijn ongeacht hoe erg je het onderdrukt. Velen zeggen: “Ik ben een goed persoon.” Maar vriend, de Bijbel zegt dat niemand goed is. Nee, niet een. Je wilt de juiste test nemen en ga naar Gods Woord en kijk wat God over je zegt. En God zegt dat je dood bent in je zonden en overtredingen, en alleen Jezus Christus kan je levend maken. Negeer de waarschuwingssignalen van dit virus niet. Je eigen geweten – het beschuldigt je van schuld en zonde.

En toch, in Johannes 19:30, zei Jezus vanaf het kruis: “Het is volbracht.” Wat een opluchting! Hij volbracht de oplossing! Hij volbracht het in onze plaats – wat nodig is om te betalen voor onze zondeschuld door Zichzelf te offeren in onze plaats en op te staan van de dood met grote kracht, en Hij zit nu in de Hemel. En Hij zegt: ieder die tot Mij komt, of je ziek bent, of je zwaar beladen bent, Hij zegt dat Hij je zal helen. Hij zal dat echt doen. Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Handelingen 4:12 zegt: “De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” Christus – Hij is het enige middel. in 1 Timotheüs 1:15 staat: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” En o, dat heel de wereld de waarheid volledig zou aannemen dat er een virus is. Hun zonde is een werkelijkheid. En Christus is een werkelijke Zaligmaker. Aanvaard die realiteit. Buig de knie voor Jezus Christus. En ontvang leven en wordt gered van de grootste pandemie die de wereld gekend heeft. En het gaat nog steeds door in 2020.