عاد لشمردگی و خلقت تازه

دانلود فری پی دف اف بوک.

به نظر م یرسد میان الهیدانان کتا بمقدس و مسیحیان معمولی، که الهیات را
به صورت نظا ممند مطالعه نم یکنند، شکافی عمیقی وجود دارد که آنها را کاملاً از
هم جدا م یسازد. یک الهیدان می تواند به قلّۀ اِورستِ حقیقت خدا صعود کند و با
حقیقتی که برایش مکشوف م یگردد تبدیل و دگرگون شود. اما معمولاً آن حقیقت را
به زبانی بیان می کند که از درک ما خارج است. بنابراین، ما می مانیم و کتاب ها و
آثار ادبی محبوب مسیحی که اغلب جز داستان های قشنگ و خو شساخت، فلسفۀ
معتقد به عمل گرایی، و غوطه ور شدن در روا نشناسی پیشکش دیگری برایمان ندارند.
امروزه، کلیساها نیازمند این نیستند که راهکارها، قدم ها یا اصول زندگی مسیحی
را فرا گیرند. کلیسا نیازمند دانستن حقیقت است، به ویژه دانستن حقایق اساسی
مسیحیت. در این کتاب، شبان چارلز لایتر به کلیسا خدمتی بزرگ نموده و دو آموزه
از برجسته ترین آموزه های کتا بمقدس و دو معجزه از عظیم ترین معجزات در زندگی
مسیحی را بررسی کرده و آنها را به زبان ساده توضیح داده است، بدون آنکه از معنا و
محتوا کاسته باشد.