عاد لشمردگی و خلقت تازه

دانلود فری پی دف اف بوک. به نظر م یرسد میان الهیدانان کتا بمقدس و مسیحیان معمولی، که الهیات را به صورت نظا ممند مطالعه نم یکنند، شکافی عمیقی وجود دارد که آنها را کاملاً از هم جدا م یسازد. یک الهیدان می تواند به قلّۀ اِورستِ حقیقت خدا صعود […]

Read More »