مسیحی, خدا بهت محبت داره! – Paul Washer

اگر می تونستم یک چیز برای شما دعا کنم که از هر چیز دیگه ای بالاتر باشه. اگر شما واقعاً فرزند خدا هستید. اگر می تونستم فقط یه هدیه بهتون بدم. اینه که شما بتونید چیزی از محبت خدا رو نسبت بهتون درک بکنید. این خواهد بود. واقعاً – پائل واشر