محبت خدا

خشم خدا در برابر گناه فراتر از قدرت ما برای توصیف آن است و با این همه محبتش که در مرگ عیسی مسیح نمایان می شود بسیار فراتر از قدرت درک ما است.


Paul Washer | http://heartcrymissionary.com