عیسی جانش را برای من فدا کرد

غلاطیان باب 1 آیه 4 – خداوند عیسی مسیح به خواست خدای پدر جان خود را فدا کرد تا گناهان ما بخشیده شود, تا از این دنیای آلوده به گناه نجات یابیم