طرف خدا رو بگیرید در مقابل خودتون – چارلز لایتر

خداوند میاد پیش آدم و میگه آیا از اون میوه خوردی؟ آدم میگه زنی که تو به من دادی…. این کاریه که در تمام زندگیتون دارید می کنید. برای گناهتون دارید خدارو مقصر می دونید. هر وقت به نقطه ای رسیدید که خودتون رو برای گناهتون مقصر بدونید نجات پیدا خواهید کرد.