Czego potrzebuje każda kobieta

W obecnych czasach kobiety poszukują, tak jak nigdy przedtem, spełnienia i celu w życiu. Tradycyjne role i funkcje poddawane są w wątpliwość. Pojawia się wiele odpowiedzi. Gdzie kobieta może znaleźć prawdziwą wartość, spełnienie i szczęście w życiu?

Jako córka gubernatora, wyrastałam w bogatej i prestiżowej rodzinie. W liceum i na studiach otrzymywałam wiele zaszczytów i materialnych dóbr. Później byłam nauczycielką w szkole publicznej. Wyszłam za mąż za profesjonalnego zawodnika footballu i miałam z nim troje dzieci. Jednak moje największe potrzeby nie zostały zaspokojone w tych doświadczeniach.

Jakie są najgłębsze potrzeby kobiety i jak zostają one zaspokojone? Bóg stworzył kobietę, więc On zna jej najgłębsze potrzeby i On sam może je zaspokoić.

Kobieta potrzebuje miłości

Jedynie Bóg może zapewnić bezwarunkową, pełną poświęcenia miłość, miłość która ma na uwadze najwyższe dobro kobiety. Biblia nam mówi: „Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.” (1 List Jana 4:10)

Kobieta potrzebuje czuć się bezpiecznie

Często bezpieczeństwo kobiety opiera się na finansowej stabilności, na jej mężu, albo na jej własnym sukcesie w tym świecie. Wszystkie te rzeczy mogą się zmienić. Bóg nigdy się nie zmienia. On jest „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” (List do Hebrajczyków 13:8) Jedynie On może dać prawdziwą stabilność i bezpieczeństwo.

Kobieta potrzebuje pokoju

W świecie pełnym zmian, presji i problemów, gdzie kobieta może odnaleźć wewnętrzny pokój? Jedynie Jezus Chrystus może zapewnić wewnętrzny pokój, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Poprzez Niego możemy mieć pokój z Bogiem. „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” (Ewangelia Jana 14:27).

Kobieta potrzebuje celu

Bóg nie uformował tak samo każdej kobiety. On ma szczególny plan, pełen znaczenia i celu dla każdej z nas – celu w życiu który jest dopasowany do naszej płci, darów i umiejętności, w swerze Jego woli i według Jego Słowa. „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Przypowieści Salomona 3:6)

Kobieta potrzebuje poczucia własnej wartości

Świat uznaje za wartościowe piękno, inteligencję, talent albo pozycję w życiu. Biblia mówi „…Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. ” (1 Księga Samuela 16:7) Nasza wartość w Jego oczach opiera się na charakterze naszego życia i na własnościach które On rozwija, gdy poddajemy Mu nasze życie.

Właściwa relacja z Bogiem

Biblia mówi, że z powodu grzechu Adama w ogrodzie, właściwa relacja z Bogiem została zniszczona. Dlatego też, wszyscy rodzimy się jako grzesznicy „w grzechu poczęła mnie matka moja.” (Psalm 51:7) „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga”, „zapłatą za grzech jest śmierć”(List do Rzymian 3:23; 6:23)

Ponieważ Bóg jest święty, to nie może mieć relacji z grzesznym mężczyzną i kobietą. „Któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem?” (1 Księga Samuela 6:20) „Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach” (List do Rzymian 3:20).

Wielu myśli że właściwą relację z Bogiem zdobywa się poprzez podobanie się Bogu, poprzez robienie dobrych rzeczy innym ludziom, poprzez chodzenie do kościoła, albo poprzez wierzenie że Jezus istniał. Biblia mówi, że „Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich.” (List Jana 2:10) Biblia również mówi, że „wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona” (Księga Izajasza 64:6). Nikt nie może być wystarczająco dobry aby podobać się Bogu. Jego standartem jest doskonałość. Jedyny wystarczająco dobry aby podobać się Bogu, był Jezus Chrystus. Przyszedł On na ziemię i doskonale zachowywał Boże prawo; następnie jako doskonały zastępca, umarł na krzyżu aby zapłacić cenę, którą byli winni grzesznicy Bogu, za swój grzech. (1 List Piotra 3:18)

Być może słyszałeś te rzeczy całe swoje życie i może uwierzyłeś w to, że są prawdziwe. Ale słyszenie tych rzeczy i wierzenie w to, że są one prawdziwe nie daje ci właściwej relacji z Bogiem.

Po pierwsze, musisz rozpoznać swój grzech i wyznać Bogu że jesteś grzesznikiem, oddzielonym od Niego i przeznaczonym do piekła. (Ewangelia Łukasza 18:13)

Po drugie musisz upamiętać się ze swoich grzechów (Dzieje Apostolskie 17:30), to oznacza „znienawidzić i porzucić je ponieważ nie podobają się Bogu.”

Po trzecie, musisz zdać sobie sprawę, że jedynie sam Chrystus był w stanie poprzez Swoją śmierć zaspokoić Bożą sprawiedliwość i uśmierzyć Jego gniew. Jedynie poprzez Niego może zostać ci przebaczone i możesz być zbawiony od swoich grzechów. (1 List do Tymoteusza 2:5-6)

Po czwarte, musisz przyjąć Chrystusa, takiego jakim jest, Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Niego ze swojego serca, aby zbawił cię od twoich grzechów i poddaj Mu się jako swojemu Panu, za którym będziesz podążał przez wszystkie dni swojego życia. (List do Rzymian 10:13).

Chociaż posiadałam świat bogactwa i bezpieczeństwa, to dopiero gdy poddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi, najgłębsze potrzeby mojego serca zostały zaspokojone. W Nim samym i w Jego woli dla mojego życia, jest moje prawdziwe szczęście.

Jeśli upamiętasz się ze swojego grzechu i zawierzysz swoje życie Chrystusowi, to poznasz prawdziwe przebaczenie, pokój z Bogiem i życie wieczne (Ewangelia Jana 3:16).

Jak możesz wiedzieć że jesteś prawdziwym chrześcijaninem?

Powoli ale z pewnością, nastaną zmiany w twoim życiu, ponieważ Biblia mówi, że „jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem” (2 List do Koryntian 5:17). Zaczniesz miłować Boga i Jego Słowo. Będziesz miłował Jego ludzi i Jego Kościół. Będziesz miał serce i pragnienie do społeczności z Nim w modlitwie. Zaczniesz nienawidzić grzech, i posiadać pragnienie aby Mu się podobać (1 List Jana 2:3-4).

Możesz wiedzieć, że twoja największa potrzeba została zaspokojona, jeśli prawdziwie zaufałeś Chrystusowi ze swojego serca. Gdy będziesz wzrastał w Jego łasce i poznaniu, On zaspokoi wszystkie inne potrzeby w twoim życiu (Ewangelia Mateusza 6:33). „Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” (List do Hebrajczyków 13:5). W Nim znajdziesz wodę żywą i już nigdy nie będziesz pragnął (Ewangelia Jana 4:14). Niebo będzie twoim wiecznym domem (Ewangelia Jana 14:2-3).