آیا شما به مسیح واقعی ایمان دارید؟

انکار تعالیم یا دست بردن در کار شخص عیسی مسیح یعنی ضد مسیح بودن و انکار شخصیت حقیقی مسیح که در کتاب مقدس است

Read More »