نجات چیست (در 2 دقیقه) – پائل واشر

در دو دقیقه پائل واشر توضیح می دهد که مفهوم توبه و نجات چیست
هیچ چیز مهم تر از دیدگاه درست نسبت به این موضوعات نیست. ابدیت شما به آن بستگی دارد