خداوند رو با تمام قلبتون جستجو کنید

تثنیه 4:29 – ولی اگر شما دوباره شروع به طلبیدن خداوند, خدایتان کنید, زمانی او را خواهید یافت که با تمام دل و جانتان او را طلبیده باشید

Preacher: Bob Jennings