به سمت مسیح بیایید. او توانا است نجات دهد.

مکاشفه 22:17 روح و عروس میگویند : بیا! هر کس این را می شنود, بگوید: بیا! هر که تشنه است بیاید, و هر کس مایل است بیاید, و از آب حیات به رایگان بنوشد.