انجیل مسیح با قدرت نجات می دهد

خشم خداوند قادر مطلق در مقابل تمام گناهانی که ما مرتکب شده ایم چیزی بود که مسیح روی صلیب نوشید و عیسی مسیح تمامش رو نوشید. عیسی مسیح با صدای بلند فریاد زد تمام شد و حقیقتاً تمامش رو نوشید و قرض ما رو تا آخرش پرداخت کرد.


Paul Washer | http://heartcrymissionary.com