వివరణ

ద్వారా on 2013-04-25 / వర్గం: Video, ఫుల్ సేర్మోన్ (FS) /

మీరు విశ్వాసముగలవారై యున్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచు కొనుడి; మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి; మీరు భ్రష్టులు కానియెడల యేసుక్రీస్తు మీలో నున్నాడని మిమ్మును గూర్చి మీరే యెరుగరా? – II కొరింథీయులకు 13:5

The Gospel in Telugu Part #4: Evidences of True Conversion

సంబంధిత Posts