వివరణ

ద్వారా on 2013-04-22 / వర్గం: Video, ఫుల్ సేర్మోన్ (FS) /

వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి. – అపో. కార్యములు 17:11

The Gospel in Telugu Part #3: Searching the Scriptures

సంబంధిత Posts