బ్రౌజ్ చేయండి

Sort: Date | శీర్షిక | వీక్షణలు Sort Descending
వీక్షణ:

యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము

ద్వారా 2 సంవత్సరాలు క్రితం

యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే దేవుని చేరే మార్గము ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి; నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునైయున్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. ​జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై య...

దేవుని యొక్క మహిమ

ద్వారా 2 సంవత్సరాలు క్రితం

దేవుని యొక్క మహిమ

యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్త

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము . అపో. కార్యములు 4:12

23:57

యేసు క్రీస్తు సువార్త యొక్క ప్రాముఖ్యత – 6

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

The Gospel in Telugu Part #6 - The Importance of the Gospel of Jesus Christ

23:06

రక్షింప బడుట అనగా నేమి – 5

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

The Gospel in Telugu Part #5 - What it Means to be Saved

23:27

నిజమైన మరుమనసు యొక్క రుజువులు – 4

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

మీరు విశ్వాసముగలవారై యున్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచు కొనుడి; మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి; మీరు భ్రష్టులు కానియెడల యేసుక్రీస్తు మీలో నున్నాడని మిమ్మును గూర్చి మీరే యెరుగరా?

22:34

లేఖన పరిశోధన – 3

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి. - అపో. కార్యములు 17:11

22:48

నిజమైన పరిశుద్దత – 2

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

The Gospel in Telugu Part #2: True Holiness

22:39

దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి – 1

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

The Gospel in Telugu Part #1: God is Love

1:04:33

సువార్త – 8వ భాగము: రక్షణను గూర్చిన నిశ్చయత

ద్వారా 4 సంవత్సరాలు క్రితం

This sermon has been interpreted into Telugu by Vijaya Meesala. In this sermon, Paul Washer teaches on the assurance of salvation.